Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní zkoušce z Podnikání a práva a mezinárodní ekonomie

Související stránky

Okruhy ke státní zkoušce z Podnikání a práva a mezinárodní ekonomie (okruhy jsou platné od 1. 1. 2015)

PRO STUDENTY STUDIJNÍHO PLÁNU E, PŘIJATÉ OD AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010; 2010/2011 A 2011/2012 platí tato ČÁST I (ostatní části zkoušky II + III jsou stejné):

ČÁST I Ekonomie 2 + Mezinárodní ekonomie II.

1. Chování a rozhodování spotřebitele
2. Moderní tržní struktury: monopol, monopolistická konkurence, modely oligopolu
3. Dokonale konkurenční firma a trh
4. Trh práce, nezaměstnanost, poptávka a nabídka na konkurenčním trhu práce
5. Rozhodování subjektů na trzích kapitálu
6. Limity trhu (externality, veřejné statky, asymetrie informací, mikroekonomické působení vlády)
7. Příčiny pojetí, projevy a charakteristika globalizace. Vliv globalizace na obchodní politiku
8. Monetární a fiskální politika v otevřené ekonomice
9. Teorie světových trhů zboží, kapitálu a práce (komparativní a konkurenční výhoda, specifické výrobní faktory)
10. Evropská měnová unie (výhody nevýhody společné měny, teoretické aspekty zavedení eura, problém koordinace fiskálních politik v EU)

PRO STUDENTY STUDIJNÍHO PLÁNU E, PŘIJATÉ OD AKADEMICKÉHO ROKU 2012/13 platí tato ČÁST I.:

ČÁST I Mezinárodní ekonomie II.

1. Příčiny pojetí, projevy a charakteristika globalizace. Vliv globalizace na obchodní politiku
2. Teorie světových trhů zboží, kapitálu a práce (komparativní a konkurenční výhoda, specifické výrobní faktory)
3. Evropská měnová unie (výhody nevýhody společné měny, teoretické aspekty zavedení eura, problém koordinace fiskálních politik v EU)
4. Ricardovský model obchodu.
5. Model specifických výrobních faktorů a mezinárodní obchod
6. Úspory z rozsahu, nedokonalá konkurence a mezinárodní obchod
7. Monetární modely měnového kurzu

ČÁST II 2PR401 – Srovnávací a evropské obchodní právo

1. Právní systémy ve světě. Kontinentálně-evropský a angloamerický systém práva. Systém práva islámského a práva vybraných zemí Dálného východu.
2. Mezinárodní právo, právo EU a právo vnitrostátní – charakteristika, vzájemné vztahy.
3. Obchodní právo (pojetí, prameny) v SRN, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku a Švýcarsku. Srovnání s obchodním právem ČR.
4. Obchodní právo (pojetí, prameny, systém) v angloamerickém právu.
5. Obchodní společnosti v kontinentálně-evropském právu, včetně obchodních korporací v právu ČR.
6. Obchodní společnosti v angloamerickém právu.
7. Úprava obchodních společností v právu EU.
8. Obchodní smlouvy a jejich úprava v právních systémech (kontinentálně-evropském, angloamerickém, islámském) včetně práva ČR.
9. Insolvenční právo (řešení úpadku) v úpravě vybraných států včetně práva ČR.
10. Procesní právo. Soustava soudů v ČR a ve vybraných zemích právního systému kontinentálně-evropského a angloamerického. Řešení sporů včetně ADR.

ČÁST III 2PR402 – Právo duševního vlastnictví a informačních technologií + 2PR403 – Soutěžní a reklamní právo + 2PR404 – Právo cenných papírů

1. Nehmotné statky a věci při podnikání, průmyslové a jiné duševní vlastnictví, právo informačních technologií – vždy pojem, systém, prameny, zásady, koncepce a teorie. Elektronický podpis. Datové schránky a e-government. Elektronické peníze. Elektronická aukce. Svobodný přístup k informacím.
2. Autorské právo a práva související s autorským právem, kolektivní správa. Mezinárodní autorské právo. Autorské právo v EU. Autorské právo a internet (linky, rámy aj.). Právní ochrana počítačových programů a databází. Vymáhání autorského práva při jeho porušení nástroje soukromoprávní i veřejnoprávní. Úřad průmyslového vlastnictví, patentový zástupce.
3. Právní ochrana vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, odrůd rostlin, topografií polovodičových výrobků. Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení, obchodní firma. Vymáhání práv průmyslového vlastnictví, trestní postih porušení průmyslového vlastnictví.
4. Smlouva licenční, o převodu práv, o dílo s nehmotným výsledkem (včetně implementační smlouvy), o franchisingu. Právní ochrana osobnosti a osobních údajů. „Nechráněné“ nehmotné statky (know-how, goodwill, logo aj.). Obchodní tajemství, zlepšovací návrh. Právní úprava elektronického obchodu, spamming. Doménové jméno.
5. Mezinárodní právo v oblasti duševního vlastnictví a informačních technologií, právo EU, evropský patent a evropský patent s jednotným účinkem (patentový balíček), ochranná známka Společenství. Oceňování duševního vlastnictví. Určení rozhodného práva i spory a soukromoprávní i veřejnoprávní postih v oblasti duševního vlastnictví.
6. Hospodářská soutěž – druhy. Soutěžní právo – systém, prameny, vývoj. Relevantní trh, soutěžitel. Reklamní právo – pojem a systém. Etická samoregulace reklamy.
7. Kartelové právo v ČR – systém, obecné otázky. Dohody narušující hospodářskou soutěž. Zneužití dominantního postavení na trhu. Spojování soutěžitelů – typy a formy. Soukromoprávní prosazování kartelového práva ČR. Kartelové právo EU. Rozhodování českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle práva EU. Veřejná podpora, veřejné zakázky. Teorie hospodářské soutěže.
8. Právo proti nekalé soutěži. Mezinárodní právo a právo EU v oblasti nekalé soutěže a reklamy. Generální klauzule nekalé soutěže, zvláštní skutkové podstaty.
9. Podstata a funkce cenných papírů, právní povaha listin a jejich druhy dle NOZ, cenné papíry dokonalé a jejich funkce, vydání cenných papírů, prameny právní úpravy. Třídění cenných papírů. Druhy a forma cenných papírů. Pojem cenný papír. Zaknihované cenné papíry.
10. Směnka a šek. Pojem a druhy. Podstatné náležitosti směnky cizí, směnky vlastní a šeku. Převody směnek. Prezentace a akceptace směnky a šeku. Placení směnky a šeku. Honorace a protestace směnky.
11. Cenné papíry akciového práva (druhy a forma akcií, akcie jako zaknihovaný cenný papír, zatímní listy, opční listy, kupony). Dluhopisy (pojem, druhy formy dluhopisů, dluhopisy jako zaknihované cenné papíry).

Konkrétní podmínky a způsob klasifikace
Ústní zkouška. Z každé části si student vylosuje jednu otázku, výsledek je hodnocen souhrnně jednou známkou.

Seznam základní literatury

ŠVARC, Z. a kol.: Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 978-80-7380-504-3.

Boháček, M.: Základy amerického obchodního práva, Linde, Praha 2007 ISBN 978-80-7201-685-3
Soukupová, J., Hořejší, B., Macáková, L.: Mikroekonomie, Praha, 2002, ISBN 80-85943-17-4
Hásová, J. a kolektiv: Právní otázky podnikání v SRN, C.H.Beck, 2011, ISBN 978-801-7400-411-7
Macáková, L.: Mikroekonomie: Cvičebnice (pro inženýrské studium), Praha, 1997, ISBN 80-901801-9-1
Bernášek a kol.: Globalizační procesy ve světové ekonomice, Praha, 2002, ISBN 80-245-0265-8.
Clever, T.:Understanding the World Economy. 2002. ISBN 0-415-24404-8.
Obstfeld, M.,Rogoff, K.: Foundations of International Macroeconomics. ISBN 0262150476.
Nachtigal, V., Tomšík, V.: Konvergence zemí střední a východní Evropy k Evropské unii. 2002. ISBN 80-7201-361-0.
Baldwin, R.,Wyplosz, CH.: Economics of European Integration. 2004. ISBN 0-077-103947.
Nelásek, M.: Měnové krize (empirie a teorie). 2004. ISBN 80-86419-82-7.
Švarc, Z. a kol. Srovnávací obchodní právo I., Praha, 2002, ISBN 80-245-0461-8.
Boháček, M.: Základy srovnávacího obchodního práva islámského a Dálného východu, Srovnávací právo III., Praha, 2004, ISBN 80-245-0722-6.
Boháček, M., Jakl, L.: Právo duševního vlastnictví, Praha, 2002, ISBN 80-245-0463-4.
Boháček, M. a kol: Vymáhání práv duševního vlastnictví – jiné úhly pohledu. TROAS, Praha 2012
Jakl, L.: Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. I.-III. díl. 1996, 1996, 1999. ISBN 80-85100-58-4, 8085100-61-4, 80-85100-90-8.Raus, D., Neruda, R.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže – komentář, Praha, 2004, ISBN 80-7201-483-8.
Tichý A., Svoboda, Zemánek, Král: Evropské právo (kapitola 26), Praha, 2004, ISBN 80-7172-113-X.
Kotásek, J., Pokorná, Raban, P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, Praha, 2005, ISBN 80-7179-855-X

Seznam doporučené literatury

Boháček, M.: Základy angloamerického obchodního práva. Srovnávací obchodní právo II., 2003, ISBN 80-245-0649-1.
Kolektiv autorů: Mezinárodní ekonomie, 2004, ISBN 80-245-0815-X.Mach, M.: Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část, Praha, 2001, ISBN 80-86175-18-9
Mach, M.: Makroekonomie. Pokročilejší analýza. 3. část, Praha, ISBN 80-86175-22-7
Holman, R.: Makroekonomie, Praha. 2004, ISBN 80-7179-764-2
Mundell, R., Clesse, A.: The Euro as a stabilizer in the international economic system. 2000. ISBN 0792377559.
Jonáš, J.: Světová ekonomika na přelomu tisíciletí. 2000. ISBN 80-7261-016-3.
Rao, D. K: Development Finance. 2003. ISBN 3-540-40153-9.
Buelens, F.: Globalization and the Nation-state. 2000. ISBN 1-84064-202-5.
Bende-Nabende, A.: Globalization, FDI, Regional Integration and Sustainable Development. 2002. ISBN 0-7546-1937-0.
Page, S.: Regionalism among Developing Countries. 2002. ISBN 0-312-22660-8.
Knapp, V.: Velké právní systémy (Úvod do srovnávací právní vědy). 1996. ISBN 80-7179-089-3.
Pelikánová, I.: Úvod do srovnávacího práva obchodního. 2000. ISBN 80-7179-363-9.
Knapp, V.: Základy srovnávací právní vědy. 1992. ISBN 99-00-00552-X.
Dědič, J., Čech, P.: Evropské právo společností (včetně úplného znění předpisů komunitárního práva). 2004. ISBN 80-7273-110-6.
Švarc, Z.: Vybrané otázky práva mezinárodního obchodu. 1998. ISBN 80-7079-882-3.