Okruhy ke Státní bakalářské zkoušce z Podnikání a práva

Tématické okruhy
okruhy jsou platné od 1. 1. 2015

ČÁST I.
2PR302 – Soukromé právo

1. Soukromé právo – prameny, zásady NOZ.
2. Subjekty soukromého práva (fyzické, právnické osoby, právní osobnost, svéprávnost, jednání, zastupování, název (firma), bydliště (sídlo), podnikatel, spotřebitel, zahraniční osoba).
3. Právní jednání (náležitosti, platnost, neúčinnost).
4. Věci. Vlastnictví, spoluvlastnictví (vč. společného jmění manželů), držba.
5. Právní skutečnosti, promlčení, prekluze.
6. Věcná práva k věcem cizím.
7. Závazky – pojem, právní úprava.
8. Ochrana slabší strany, ochrana spotřebitele.
9. Vznik závazků.
10. Změna a zajištění závazků.
11. Zánik závazků.
12. Závazky z civilních deliktů. Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady, odpovědnost za prodlení, bezdůvodné obohacení.
13. Převedení věci do vlastnictví jiného, kupní smlouva a prodej závodu.
14. Smlouvy o poskytnutí věci do užívání (nájem, pacht, licence, výpůjčka, zápůjčka, výprosa).
15. Smlouva o dílo.
16. Závazky ze schovacích smluv (úschova, skladování apod.).
17. Závazky ze smluv o přepravě (přeprava osob a věci, provoz dopravního prostředku apod.).
18. Závazky ze smluv příkazního typu (smlouva mandátní, resp. příkaz, komisionářská, zprostředkování, zasílatelství, obchodní zastoupení).
19. Smlouvy o účtu, akreditivu, inkasu.
20. Další závazky z právních jednání (zájezd, pojištění, kontrola, závazky z právního jednání jedné osoby)
21. Řešení sporů. Soudní, rozhodčí řízení, mediace, řešení úpadku
22. Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Určení rozhodného práva.

ČÁST II.
2PR301 – Obchodní a hospodářské právo

1. Základy právní úpravy osobních a kapitálových obchodních společností.
2. Založení a vznik osobních a kapitálových obchodních společností.
3. Orgány obchodních společností
4. Práva a povinnosti společníků v osobních a kapitálových obchodních společnostech.
5. Obecné a zvláštní důvody zrušení obchodních společností, zánik obchodních společností
6. Přeměny obchodních společností
7. Nadnárodní formy obchodních společností
8. Právní úprava živnostenského i neživnostenského podnikání v ČR.
9. Obchodní a jiné veřejné rejstříky. Skutečnosti zapisované do vybraných veřejných rejstříků
10. Daňové povinnosti obchodních společností.
11. Daňové povinnosti společníků obchodních společností.
12. Dotace a jiné formy získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů.
13. Veřejné zakázky.
14. Základy práva duševního vlastnictví
15. Základy práva EU.
16. Základy soutěžního práva.

Konkrétní podmínky a způsob klasifikace
Ústní zkouška. Z každého předmětu si student vylosuje jednu otázku, výsledek je hodnocen souhrnně jednou známkou.

Seznam literatury
SPIRIT, M.: Soukromé právo : (vybrané otázky).Praha: Oeconomica, 2008. 978-80-245-1327-0
ŠVARC, Z. a kol.: Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 978-80-7380-504-3.
DĚDIČ, J. – ČECH, P.:Evropská (akciová) společnost.Praha: RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2006. 80-7273-133-5
DĚDIČ, J. – ČECH, P.: Evropské právo společností : včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha: Bova Polygon, 2004. 80-7273-110-6
Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákon o rodině (vše v platném znění)