Základní informace

Katedra podnikového a evropského práva zajišťuje výuku právních disciplín ve všech stupních vysokoškolského studia, včetně studia doktorského. Získala akreditaci oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo.

Výuka oborových předmětů je zaměřena na aktuální problematiku obchodního, mezinárodního a evropského práva, včetně oblastí, které odpovídají  tématice doktorských prací. Již při absolvování jednotlivých předmětů je kladen důraz na samostatnou práci studenta a konzultace s vyučujícími a školitelem.

Studium na doktorském stupni studia se řídí příslušným Studijním a zkušebním řádem VŠE.

 

Cíl studia a profil absolventa

Uchazeči o studium musí prokázat nejen potřebné znalosti, ale i zájem o problematiku, která bude předmětem jejich práce a která vychází ze zaměření vědecko-výzkumné činnosti katedry.

V průběhu studia mají studenti možnost využít širokou nabídku zahraničních stáží a pobytů, účasti na mezinárodních i tuzemských vědeckých konferencích apod. Schopnost vědecké práce musí studenti prokázat nejen závěrečnou disertační prací, ale i publikační činností během studia, včetně aktivní účasti na vědeckých konferencích a seminářích.

Absolventi doktorského studia oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo mají jak pro ČR, tak i pro EU zajímavý profil daný tím, že studium kombinuje ekonomické a právní znalosti v oblasti obchodních vztahů logicky doplněné o právní aspekty vnitřního trhu EU a jejich odraz v právu členských států. Absolvování studia jim umožňuje pokračovat nejen v akademické dráze, ale uplatnit se i v praxi, a to jak podnikatelské, především v oblasti mezinárodních obchodních vztahů, tak i ve státní správě nebo v orgánech EU.