Základní informace

Katedra podnikového a evropského práva má v rámci dvoustupňového systému studia akreditován navazující magisterský studijní obor „Podnikání a právo“ v systému ECTS.

Studijní obor zohledňuje trendy, ke kterým dochází v souvislosti s globalizací a internacionalizací ekonomiky, a které se promítají i do oblasti právní regulace podnikatelských vztahů. Velký důraz je kladen na aktivní pedagogické metody, výuku odborných předmětů v cizích jazycích a samostatnou práci studentů.

Cíl studia a profil absolventa oboru

1. Profil kvalifikace oboru 

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Podnikání a právo je specializovat ekonomy pro působení v oblastech vyžadujících hlubší znalosti právní úpravy obchodního práva a souvisejících oblastí, zejména hospodářské soutěže, kapitálového trhu a cenných papírů, i znalosti právního rámce mezinárodního podnikání. Základními hodnotami oboru jsou respekt k právnímu a etickému rozměru podnikání v tuzemském i mezinárodním prostředí a schopnost rozhodování v širokých ekonomických a právních souvislostech s ohledem na trvale udržitelný rozvoj globálního podnikání. 

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané ekonomy, popř. studenty právních oborů, s vynikající znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o ekonomiku a právo, jsou schopni porozumět ekonomickým procesům a jejich právní regulaci, a to i v mezinárodně-politických souvislostech a dovedou efektivně pracovat s právními předpisy při řešení případových studií.   

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v multikulturním prostředí v tuzemských i mezinárodně působících společnostech, zejména na pozicích v oblasti marketingu, prodeje, logistiky, řízení lidských zdrojů, a to na úrovni středního a vrcholového managementu, a ve státních orgánech i v mezinárodních institucích, na pozicích, kde mohou uplatnit znalosti práva a ekonomie.

 2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

* vysvětlit teorie a principy mezinárodních ekonomických, právních a politických vztahů, včetně institucionálního uspořádání světové ekonomiky a různých forem mezinárodní hospodářské spolupráce;

* rozpoznat dopady globálních a regionálních ekonomických událostí, a odhadnout jejich vliv na legislativní opatření na úrovni národních států a mezinárodních organizací, a tím na reálné ekonomické procesy v podniku;

* charakterizovat specifika mezinárodního a evropského práva a jednotlivých právních systémů ve světě, včetně jejich pramenů 

* posoudit manažerská rozhodování z hlediska jejich souladu s právní úpravou a dopadů na podnikatelskou činnost

 Odborné dovednosti

Absolvent umí:

* definovat právní instituty a vysvětlit jejich vzájemné vztahy v právních úpravách

* vymezit a interpretovat aplikovatelné právní normy z hlediska jejich vlivu na rozhodovací procesy, zejména při marketingovém a finančním řízení

* formulovat a vyhodnocovat právní dokumenty používané a uplatňované v podnikatelské praxi;

* analyzovat soudní judikáty a zhodnotit jejich účinky pro praxi;

* využít svůj rozšířený odborný profil v příbuzném oboru na bázi zvolené vedlejší specializace a tím podstatně zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce.