Okruhy ke státní zkoušce z VS „Podnikatel a spotřebitel v právu ČR“

Okruhy viz níže jsou také ke stažení zde. Vezměte na vědomí, že tyto jsou platné od akademického roku 2020/2021.

 

Část I

(z této části student vylosuje jednu z níže uvedených otázek)

2PR506 Podnikatel a spotřebitel ve veřejném právu

 1. Živnostenské podnikání a živnostenská kontrola
 2. Veřejné zakázky – pojem, druhy, předpokládaná hodnota, režimy, zadávací podmínky, kvalifikace, vztah k zadávacím směrnicím EU
 3. Veřejné zakázky – průběh zadávacích řízení, dozor nad dodržováním zákona
 4. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele. Povinnosti při prodeji výrobků (poctivost prodeje, nekalé obchodní praktiky, informační povinnost, zákaz diskriminace).
 5. Právní úprava smluv o elektronických komunikacích, náležitosti, změny, ukončení. Kontrolní pravomoc ČTÚ.
 6. Právní úprava smluv o dodávkách energií, náležitosti, změny, ukončení. Kontrolní pravomoc ERÚ.

2PR507 Spotřebitelské právo v EU a v ČR + 2PR509 Vymahatelnost spotřebitelského práva

 1. Pravomoc EU v oblasti ochrany spotřebitele (primární právo, sekundární právo – koncept minimální a maximální harmonizace; limity přísnější vnitrostátní právní úpravy).
 2. Mimosoudní mechanismy řešení spotřebitelských sporů s přeshraničním dopadem (Evropská spotřebitelská centra, rozhodčí řízení ve vybraných členských státech EU, SOLVIT, mediace, FIN-Net)
 3. Určování mezinárodní příslušnosti soudu v případě přeshraničních spotřebitelských sporů. Určování rozhodného práva v případě přeshraničních spotřebitelských smluv. Žalování spotřebitele bez známého bydliště/s  přeshraničně stěhujícím se bydlištěm.
 4. Právní úprava hromadných žalob v ČR a EU (aktuální stav projednávání a srovnání)
 5. Právní úprava spotřebitelského úvěru, kontrolní pravomoc ČNB, finanční arbitr

 

Část II

(z této části student vylosuje jednu z níže uvedených otázek)

2PR508  Podnikatel a spotřebitel v reklamním a soutěžním právu

 1. Soutěžní právo a reklamní právo – pojem, systém, prameny v ČR a EU, vývoj. Pojem reklamy. Hospodářská soutěž – pojem a druhy. Soutěžitel, relevantní trh. Soutěžní a reklamní právo v mezinárodním právu (mezinárodní úmluvy, rozhodné právo), v trestním právu, správní delikty a přestupky, orgány dozoru. Teorie hospodářské soutěže a soutěžní právo.
 2. Dohody narušující soutěž – generální klauzule, jednotlivé formy a typy, blokové výjimky. Zneužití dominantního postavení na trhu, jednotlivé typy. Postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle práva ČR i Komise a národních úřadů podle práva ES. Příklady rozhodnutí Úřadu, Komise ES i Evropského soudního dvora v oblasti kartelového práva. Kartelové právo a duševní vlastnictví.
 3. Spojování soutěžitelů podle práva ČR – formy, kritéria pro povinné schválení Úřadem, postup Úřadu. Spojování podniků podle práva ES, kritéria pro povinné schvalování Komise. Pravomoci českého Úřadu v oblasti kartelového práva. Veřejná podpora v právu EU, úloha českého Úřadu. Veřejné zakázky podle práva ČR a EU, koncesní smlouvy.
 4. Právo proti nekalé soutěži – generální klauzule a zvláštní skutkové podstaty pojmenované i nepojmenované. Příklady soudních judikátů a rozhodnutí Evropského soudního dvora. Práva poškozeného z nekalé soutěže. Smlouvy a nekalá soutěž, nekalá ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Osobní údaje v reklamě. Smlouvy v reklamě.
 5. Veřejnoprávní regulace reklamy – obecné otázky (reklama skrytá, podprahová, nevyžádaná, reklama upravená nařízeními obce aj.). Sektorová omezení reklamy (tabák, alkohol, humánní léčivé přípravky, potraviny a kojenecká výživa, přípravky na ochranu rostlin, veterinární léčivé přípravky, zbraně a střelivo, pohřební služby). Postavení zadavatele, zpracovatele a šiřitele reklamy. Reklama v rozhlasovém a televizním vysílání. Spotřebitelské soutěže a loterie. Ochrana spotřebitele před klamáním. Etická pravidla v reklamě, příklady nálezů Arbitrážní komise Rady pro reklamu.

2PR510 Podnikatel a spotřebitel v ekonomických obtížích

 1. Pojem úpadku a hrozícího úpadku v právu ČR a v některých zahraničních právních úpravách
 2. Zahájení a průběh insolvenčního řízení
 3. Prohlášení úpadku a jeho účinky
 4. Postavení věřitelů v insolvenčním řízení, uplatnění a uspokojení jejich pohledávek
 5. Způsoby řešení úpadku a jejich charakteristika