Okruhy ke státní zkoušce z VS Právo v podnikání (plán E)

Okruhy jsou platné od 1. 1. 2015.

ČÁST I | 2PR501 – Obchodní právo

 1. Podnikatelé a spotřebitelé. Živnostenské a neživnostenské podnikání. Dělení živností. Podmínky podnikání tuzemských a zahraničních osob.
 2. Formy společného podnikání. Obchodní korporace a jejich orgány. Tichá společnost.
 3. Založení a vznik obchodní korporace. Zrušení a zánik obchodní korporace. Likvidace. Přeměny obchodních společností.
 4. Obchodní společnosti osobní a kapitálové.
 5. Veřejné rejstříky a jejich právní význam. Obchodní a živnostenský rejstřík.
 6. Jednání podnikatelů. Zastupování. Smlouvy příkazního typu.
 7. Závazky – pojem, právní úprava. Závazky při podnikání.
 8. Uzavírání smluv a zvláštní způsoby uzavírání smluv při podnikání. Zadávání veřejných zakázek.
 9. Změna a zajištění obchodních závazků.
 10. Zánik obchodních závazků.
 11. Závazky z deliktů.
 12. Kupní smlouvy (i jejich zvláštní druhy) a smlouvy o dílo při podnikání.
 13. Smlouvy o užívání věcí – nájem, pacht, licence, výpůjčka, zápůjčka, výprosa.
 14. Obchodní závazky se zahraničními partnery. Kolizní normy a rozhodné právo v oblasti osobních, věcných a závazkových práv; přímé věcné normy.
 15. Smlouvy v oblasti dopravy – tuzemské a mezinárodní.
 16. Smlouvy schovací – úschova, skladování. Kontrola.
 17. Řešení sporů při podnikání. Soudní a rozhodčí řízení, formy ADR. Výkon rozhodnutí a uznání a výkon zahraničních rozhodnutí. Insolvence.

ČÁST II | 2PR502 – Pracovní právo v řízení podniku

 1. Zaměstnanost (zprostředkování zaměstnání, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, zaměstnávání cizinců a zdravotně postižených)
 2. Vznik pracovněprávních vztahů (pracovní smlouva, jmenování, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru)
 3. Skončení pracovněprávních vztahů (skončení pracovního poměru, skončení vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahu)
 4. Práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích, pracovní podmínky (pracovní doba, doby odpočinku; mzda, plat a odměna za práci)
 5. Odpovědnost v pracovněprávních vztazích (odpovědnost za škodu, odpovědnost zaměstnance za porušení povinností vztahujících se k vykonávané práci, odpovědnost zaměstnavatele za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů)

ČÁST II | 2PR503 – Soutěžní a reklamní právo

 1. Soutěžní právo a reklamní právo – pojem, systém, prameny v ČR (před účinností NOZ a po jejím nabytí) a v EU. Hospodářská soutěž, soutěžitel, relevantní trh. Soutěžní a reklamní právo v mezinárodním právu a právu EU (mezinárodní úmluvy, nařízení, rozhodné právo), v trestním právu, správní delikty a přestupky, orgány dozoru. Teorie hospodářské soutěže a soutěžní právo.
 2. Dohody narušující soutěž – generální klauzule, jednotlivé formy a typy, blokové výjimky. Zneužití dominantního postavení na trhu, jednotlivé typy. Postup a pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle práva ČR i Komise a národních úřadů podle práva EU. Kartelové právo a duševní vlastnictví – teorie. Soukromoprávní prosazování kartelového práva.
 3. Spojování soutěžitelů podle práva ČR – formy, kritéria, postup Úřadu. Spojování soutěžitelů podle práva EU, kritéria. Veřejná podpora v právu EU, úloha českého Úřadu. Veřejné zakázky, koncesní smlouvy.
 4. Právo proti nekalé soutěži – generální klauzule a zvláštní skutkové podstaty pojmenované i nepojmenované. Práva poškozeného z nekalé soutěže. Nekalá ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Ochrana osobnosti a osobní údaje v reklamě.
 5. Veřejnoprávní regulace reklamy – obecné otázky, sektorová omezení reklamy (tabák, alkohol, humánní léčivé přípravky aj.). Zadavatel, zpracovatel a šiřitel reklamy a jejich odpovědnost. Reklama v rozhlasovém a televizním vysílání a při audiovizuální mediální službě na vyžádání. Spotřebitelské soutěže a loterie. Ochrana spotřebitele a nekalé obchodní praktiky (klamavé, agresivní) a jejich postih. Etická pravidla v reklamě, nálezy Arbitrážní komise Rady pro reklamu.

ČÁST II | 2PR504 – Právo duševního vlastnictví a informačních technologií

 1. Právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií – pojem, systém a prameny, zásady, teorie. Nehmotný statek a věc. Licenční smlouva (obsah, druhy), smlouva o dílo as nehmotným účinkem, smlouva o převodu duševního vlastnictví, franchising. Elektronický podpis, datové schránky a e-government. Elektronické peníze. Elektronická aukce. Svobodný přístup k informacím.
 2. Autorské právo a práva související s autorským právem, kolektivní správa. Autorské právo a internet (linky, rámy aj.). Právní ochrana počítačových programů a databází. Vymáhání autorského práva při jeho porušení – nástroje soukromoprávní i veřejnoprávní.
 3. Ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení, obchodní firmy. Ochranná známka Společenství. Úřad průmyslového vlastnictví, patentový zástupce. Vymáhání práv průmyslového vlastnictví, trestní postih.
 4. Právní ochrana vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, topografií polovodičových výrobků, rostlinných odrůd. Evropský patent včetně evropského patentu s jednotným účinkem (patentový balíček), oceňování duševního vlastnictví.
 5. Právní ochrana osobnosti a osobních údajů. „Nechráněné“ nehmotné statky (know-how, goodwill, logo aj.), Obchodní tajemství, zlepšovací návrh. Právní úprava elektronického obchodu, spamming, Mezinárodní úmluvy a právo EU v oblasti duševního vlastnictví. Rozhodné právo v oblasti duševního vlastnictví a pro jednání na internetu. Doménové jméno.

ČÁST II | 2PR 505 – Právo cenných papírů

 1. Prameny, pojem cenný papír a zaknihovaný cenný papír, funkce cenných papírů, vydávání cenných papírů, druhy a formy cenných papírů.
 2. Směnky a šeky (pojem, funkce, náležitosti směnek a šeků, účastníci směnečných a šekových vztahů, uplatňování práv ze směnek a šeků)
 3. Cenné papíry na zboží
 4. Korporační cenné papíry a zaknihované cenné papíry (akcie, zatímní listy, opční listy, podílové listy, investiční listy a kmenové listy)
 5. Převod a přechod cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů

Poznámka: Aktuální úpravu podstatné části zkouškových okruhů lze studovat z nové učebnice Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2014.

Konkrétní podmínky a způsob klasifikace

 • Ústní zkouška.
 • Student si vylosuje jednu otázku z okruhů předmětu 2PR501 a jednu otázku z vybraných okruhů zbývajících předmětů. Výsledek je hodnocen souhrnně jednou známkou.