Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek ke státní zkoušce MO1_2 Mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomie (ČÁST III.-PRÁVO)

Související stránky

Okruhy KE STÁTNÍ ZKOUŠCE z práva – ČÁST III. –
MO1_2 MEZINÁRODNÍ OBCHOD A MEZINÁRODNÍ EKONOMIE

OKRUHY JSOU PLATNÉ OD 1. 1. 2015

1. Právní úprava mezinárodního obchodu. Vztah mezinárodního práva, práva EU a vnitrostátní právní úpravy.
2. Mezinárodní právo soukromé a procesní – pojem, předmět, prameny. Rozhodné právo. Kolizní normy pro osobní, věcná a závazková práva, jejich právní úprava. Věcné normy.
3. Subjekty podnikatelských vztahů. Právní podmínky podnikání zahraničních osob v ČR včetně živnostenského a neživnostenského podnikání.
4. Obchodní korporace v českém právu. Obchodní společnosti v právu EU.
5. Uzavírání smluv při podnikání. Zásady NOZ.
6. Jednání podnikatelů a za podnikatele.
7. Zánik závazků vzniklých při podnikání.
8. Odpovědnost za prodlení a za vady v závazcích při podnikání.
9. Odpovědnost za škodu v mezinárodních obchodních vztazích. Náhrada újmy a vydání bezdůvodného obohacení.
10. Mezinárodní kupní smlouva – právní úprava. Práva a povinnosti stran.
11. Smlouva o dílo – právní úprava. Práva a povinnosti stran.
12. Smlouvy o užívání cizí věci – nájem, pacht, licence.
13. Smlouvy při podnikání v oblasti mezinárodní dopravy. Mezinárodní úmluvy upravující smlouvu o přepravě věcí.
14. Smlouvy příkazního typu. Obchodní zastoupení.
15. Smlouva o skladování a smlouva o uložení věci, smlouva o kontrolní činnosti.
16. Duševní vlastnictví (vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, autorské právo a práva souvisící) – mezinárodní úmluvy, vnitrostátní právní úprava.
17. Mezinárodní právo procesní – pojem, předmět, prameny.
18. Řešení sporů v mezinárodním obchodě – soudní a rozhodčí řízení, mediace.
19. Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů.
20. Řešení úpadku s mezinárodním prvkem.

Aktuální úpravu podstatné části zkouškových okruhů lze studovat z nové učebnice Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2014.