10. Regulace reklamy v pohřebnictví
Úvod k tématu

Potřeba specifické regulace reklamy v pohřebnictví

Pravidla regulace reklamy v pohřebnictví jsou samostatně vyčleněnou problematikou v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Při tomto vyčlenění unikla zákonodárci i odborníkům komentujícím tuto právní úpravu jedna pro naše poznání důležitá skutečnost. Reklama v pohřebnictví vyžaduje speciální právní úpravu právě v tom rozsahu, ve kterém by se mohla hruběji a necitlivě dotýkat cítění lidí. Všechna speciální pravidla regulace reklamy v pohřebnictví měla být zřetelněji odůvodněna tím, že taková reklama by jinak byla v rozporu s dobrými mravy (bono mores). Právě snadněji vznikající rozpor s dobrými mravy v těchto specifických a citlivých situacích odůvodňuje přísnější pravidla regulace reklamy v pohřebnictví, která zakazují některé informační a kontextové techniky, které jsou u propagace jiných služeb zcela běžně povolené a nezávadné.

(1) Reklama poskytování pohřebních služeb, provádění balzamace a konzervace, provozování krematoria a provozování veřejného pohřebiště (dále jen „činnosti v pohřebnictví“) může obsahovat pouze následující údaje:
a) název obchodní firmy nebo jméno, příjmení nebo název provozovatele činností v pohřebnictví,
b) vymezení předmětu činností v pohřebnictví, popřípadě dalších navazujících poskytovaných služeb,
c) adresu pracoviště určeného pro styk se zákazníky,
d) telefonní a faxové číslo, adresu elektronické pošty nebo internetovou adresu,
e) provozní dobu pro veřejnost,
f) firemní logo nebo jiný grafický motiv.
(2) Reklama činností v pohřebnictví nesmí být
a) užita v prostorách zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče,
b) doručována prostřednictvím dopisů, letáků, elektronickou poštou nebo jinou adresnou formou.
(3) V souvislosti s oznamováním úmrtí nelze uplatňovat jakékoli formy reklamy.

Příkad 10.1


Reklama v pohřebnictví je regulována pozitivně vymezením svého přípustného obsahu. Prvky reklamy, které nejsou přímo uvedeny jako povolené, nejsou přípustné. Ačkoliv bychom asi mohli spekulovat o dovození přípustnosti vhodného reklamního sloganu, který mezi povolenými prvky explicitně uvedený není, rozhodně nepřípustným prvkem je odkazování (linkování) na typické prodejní e-shopy. Zde se nejedná o přípustné uvedení internetové adresy poskytovatele pohřebních služeb.

Zajímavé je, že e-shopy s produkty souvisejícími s pohřebnictvím existovat a propagovat svůj sortiment mohou. Jejich propagace je reklamou zboží a produktů nikoliv pohřebních služeb jako takových a podléhá tedy pouze nespecifickým pravidlům regulace reklamy.

Příkad 10.2


Ukázka nelegální reklamy pohřebních služeb, která je v rozporu s dobrými mravy tím, že je umístěna do prostor nemocničního zařízení.

Příkad 10.3


Ukázka nelegální reklamy pohřebních služeb, která byla doručena prostřednictvím obchodního oslovení adresnou formou konkrétnímu spotřebiteli.