Vedlejší specializace | Podnikatel a spotřebitel v právu ČR – již nebude vypisováno, otevřeno jen pro studenty, kteří jsou již zapsáni!

Vedlejší specializace „2OS Podnikatel a spotřebitel v právu ČR“ – již nebude vypisováno, otevřeno jen pro studenty, kteří jsou již zapsány!

Garant: JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

 

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace „Podnikatel a spotřebitel v právu ČR“ je určena studentům, kteří své znalosti získané v rámci předchozího studia chtějí doplnit a rozšířit o znalosti v oblasti spotřebitelského práva. Hlavní pozornost je věnována veřejnoprávní a soukromoprávní úpravě vztahů v oblasti ochrany spotřebitelů. Vedlejší specializace je koncipována tak, že umožňuje získat hlubší znalosti právní úpravy i těm studentům navazujícího magisterského studia, kteří v bakalářském studiu získali jen základní přehled o právních základech úpravy podnikatelských vztahů v ČR.

V průběhu studia se studenti seznámí nejen s právní úpravou v ČR, která je výrazně ovlivňována mezinárodními a zejména evropskými právními předpisy, ale i s jejich aplikací v praxi.

Získané znalosti umožní absolventům vedlejší specializace jak při práci v řídících funkcích, v podnikové sféře (podnikatelské praxi) i v orgánech státní správy, tak i v postavení spotřebitelů přistupovat k řešení problémů s vědomím ekonomických i právních aspektů.

 

Výstupy z učení

Absolvent umí:

  • charakterizovat postavení podnikatelů a spotřebitelů ve veřejnoprávních i soukromoprávních vztazích;
  • definovat povinnosti podnikatelů ve vztahu ke spotřebitelům, zejména jejich informační povinnosti;
  • posoudit právní aspekty daných vztahů z hlediska jejich zařazení v systému práva v ČR a EU a určit aplikovatelné právní předpisy;
  • zpracovat s pomocí právních předpisů právní dokumenty a posoudit právní dokumenty z hlediska jejich platnosti;
  • v souladu s právní úpravou vymezit základní postupy řešení problémů vyplývajících zejména z vad právních jednání a posuzovaných dokumentů.

 

Povinné předměty

Ident Název kurzu (garant) Přímá výuka ECTS kredity
2PR506 Podnikatel a spotřebitel ve veřejném právu

(Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.)

4/0 6
2PR507 Spotřebitelské právo v EU a ČR

(doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)

2/2 6
2PR508 Podnikatel a spotřebitel v reklamním a soutěžním právu

(prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)

2/2 6
2PR509 Vymahatelnost spotřebitelského práva

(doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)

2/2 6
2PR510 Podnikatel a spotřebitel v ekonomických obtížích

(JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.)

4/0 6

Katedra podnikového a evropského práva vypisuje vybrané předměty podle aktuálně platného vzorového studijního plánu jen v zimním, popř. jen v letním semestru. Rozdělení předmětů do ZS a LS (viz níže) je třeba zohlednit při registraci předmětů. Tato vedlejší specializace je nabízena již pro letní semestr akademického roku 19/20.

 

Rozdělení kurzů pro nadcházející akademické roky

  • 2PR506 Podnikatel a spotřebitel ve veřejném právu: 4/0 (LS)
  • 2PR507 Spotřebitelské právo v EU a ČR: 2/2 (ZS)
  • 2PR508 Podnikatel a spotřebitel v reklamním a soutěžním právu: 2/2 (LS)
  • 2PR509 Vymahatelnost spotřebitelského práva: 2/2 (ZS)
  • 2PR510 Podnikatel a spotřebitel v ekonomických obtížích: 2/2 (LS)

 

Státní zkouška

Státní zkouška se skládá z okruhů zahrnutých do předmětů 2PR506 a 2PR507 a vybraných okruhů zbývajících povinných předmětů.

Katedra podnikového a evropského práva nabízí i možnost zpracovat diplomovou práci z problematiky přednášených předmětů.

 

Doporučená literatura

MORAVEC, T., PASTORČÁK, J. aj. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2019. 341 s. Právní praxe 155. ISBN 978-80-7400-745-3.

Tato publikace přináší nový přístup k prezentaci úpravy povinností podnikatelů ve vztazích se spotřebiteli. Obsahuje komplexní výklad problematiky bez tradičního striktního oddělování veřejnoprávní a soukromoprávní úpravy. Pozornost je proto věnována nejen smluvním vztahům, včetně řešení spotřebitelských sporů, ale také otázkám postavení orgánů veřejné správy při ochraně spotřebitelů a jejich dozorové činnosti, často iniciované právě samotnými spotřebiteli. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o relevantní českou i evropskou judikaturu. 

 

Bližší informace jsou k dispozici u sekretářky katedry, popř. u jednotlivých garantů a vyučujících (viz výše).