Základní informace

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace Právo v podnikání je určena studentům, kteří své znalosti získané v rámci hlavní specializace chtějí doplnit a rozšířit o znalosti v oblasti právní úpravy podnikatelské činnosti. Hlavní pozornost je věnována problematice obchodního práva a souvisejících vztahů týkajících se ochrany duševního vlastnictví, hospodářské soutěže a práva cenných papírů, a také pracovněprávním aspektům podnikatelské činnosti. VS je koncipována tak, že umožňuje získat hlubší znalosti právní úpravy i těm studentům navazujícího magisterského studia, kteří v bakalářském studiu získali jen základní přehled o právních základech úpravy podnikání v ČR.

V průběhu studia se studenti seznámí nejen s právní úpravou v ČR, která je výrazně ovlivňována i mezinárodními, tak evropskými právními předpisy, ale i s jejich aplikací v praxi.

Získané znalosti umožní absolventům VS při práci v řídících funkcích v podnikové sféře i v orgánech státní správy přistupovat k řešení problémů s vědomím jak ekonomických, tak právních aspektů přijímaných rozhodnutí.

 

Výstupy z učení

 Odborné znalosti

Absolvent umí:

  • charakterizovat základní prameny právní úpravy podnikatelské činnosti a jejich vzájemné vztahy;
  • posoudit právní aspekty daných problémů z hlediska jejich zařazení v systému práva v ČR a EU a určit aplikovatelné právní předpisy;
  • v souladu s právní úpravou vymezit základní postupy řešení daných problémů.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • zpracovat s pomocí právních předpisů právní dokumenty (např. návrhy obchodních a pracovních smluv, podání k soudům a státním orgánům);
  • posoudit právní dokumenty z hlediska jejich platnosti a určit základní důsledky jejich vad;
  • řešit praktické případové studie.