Základní informace

K naplnění závěrů Boloňské deklarace a v souladu s koncepcí Fakulty mezinárodních vztahů VŠE zavést ve všech studijních programech, resp. oborech, dvoustupňový systém vysokoškolského vzdělávání a současně přejít na systém ECTS, byl akreditován bakalářský studijní obor „Podnikání a právo“ v systému ECTS. Studijní obor zohledňuje zvyšující se potřebu právních znalostí v oblasti podnikání, kterou ovlivňují změny v ekonomice související s liberalizací, rozšířením Evropské unie, a které mají vliv na podnikání českých podnikatelských subjektů. V rámci oboru absolvují studenti obecné ekonomické předměty (tzv. společný studijní základ), oborově povinné předměty z oblasti práva a oborově volitelné předměty, které jsou zajišťovány dalšími odbornými katedrami Fakulty mezinárodních vztahů a které umožňují prohloubení ekonomických, politických i právních znalostí. Důraz je kladen na aktivní pedagogické metody a samostatnou práci studentů.

Cíl studia a profil absolventa

1. Profil kvalifikace oboru 

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem bakalářského studia oboru Podnikání a právo je vychovávat ekonomy s nadstandardními jazykovými znalostmi, kteří budou jednak vybaveni standardním rámcem znalostí z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, statistiky a matematiky, jednak budou mít hlubší znalosti právních odvětví týkajících se podnikatelských činností, zejména práva obchodního a pracovního. Základními hodnotami oboru jsou respekt k právnímu a etickému rozměru podnikání, připravenost na práci v multikulturním prostředí a schopnost pružně reagovat na měnící se ekonomické i právní podmínky podnikatelské činnosti.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro jazykově talentované studenty, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a zajímají se o ekonomické a právní otázky podnikání v jejich vzájemných souvislostech, v kontextu vývoje mezinárodních i vnitrostátních politických a ekonomických vztahů.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru se uplatní zejména na nižších a středních úrovních řízení, jak v obchodních společnostech a v dalších podnikatelských subjektech, tak v orgánech státní správy a dalších institucích. 

 2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent:

* chápe principy fungování světové ekonomiky, finančních trhů, chování ekonomických subjektů (spotřebitelé, podniky, vláda), rozumí příčinám tržních selhání a možnostem jejich řešení;

* zná základní matematický aparát, základní teorie pravděpodobnosti a popisné statistiky a informační technologie;

* umí se orientovat v problematice právních odvětví a odlišnostech jejich pramenů;

* rozumí podstatě obchodně právních a pracovně právních vztahů;

* zná základní důsledky porušení právních vztahů a způsoby a postupy, jakými se lze domáhat nápravy.

 Odborné dovednosti

Absolvent umí:

* komunikovat písemně i ústně nejméně ve dvou světových jazycích na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v rámci svého oboru;

* samostatně manažersky rozhodovat za použití základních nástrojů marketingového a finančního řízení podniku v rámci měnícího se prostředí;

* aplikovat a interpretovat právní normy na konkrétní případy praxe;

* vytvářet a posuzovat základní právní dokumenty (smlouvy, podání).