Seznam členů katedry a konzultační hodiny

Členové Katedry podnikového a evropského práva

doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D., vedoucí katedry

Zabývá se problematikou obchodního práva a práva mezinárodního obchodu, zejména smluvními vztahy. Ve své dlouholeté pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti využívá své znalosti a zkušenosti z předchozí praxe jak podnikového, tak komerčního právníka. Je autorem řady publikací včetně učebních textů, např. Základy obchodního práva, Právo v cestovním ruchu apod. Vede bakalářské, diplomové i doktorské disertační práce, je členem komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací jak na VŠE, tak na PF UK v Praze. Působí ve vědecké radě FMV VŠE a OPF SU v Karviné.

Margita Kinclová, sekretářka katedry

Působí jako sekretářka katedry již od roku 1996. Je nejen klíčovým kontaktem pro naše vyučující a další členy fakulty, ale také pro studenty, kteří se na ni obracejí s konzultacemi v oblastech státních závěrečných zkoušek, souvisejících termínů, odevzdávání a obhajob kvalifikačních prací, studijních žádostí apod. Bližší kontakt a úřední hodiny jsou uvedeny v zápatí této stránky.

Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.

Je absolventkou magisterského studijního programu Podnikání a právo na FMV VŠE v Praze. Na KPEP, kde od roku 2012 aktivně přednáší, dokončila v roce 2017 doktorský studijní program Obchodní a mezinárodní hospodářské právo s užším zaměřením na řízení a správu obchodních korporací a jejich vnitřní kontrolní mechanismy. Této problematice se rovněž věnuje ve své profesní praxi, kdy po dobu přibližně pěti let zastřešovala agendu compliance, corporate governance a následně také řízení podnikatelských rizik ve společnosti Vodafone Czech Republic. V roce 2015 rovněž působila na pozici senior compliance specialistky v odboru Compliance společnosti Komerční banka, a v letech 2017-2018 pak na pozici compliance manažerky ve Vodafone Group, britské centrále Vodafone v Londýně. Aktuálně je zaměstnána na pozici ředitelky compliance a etiky pro region střední Evropy ve společnosti Tesco Stores, kde v minulosti rovněž působila jako vedoucí manažerka IT bezpečnosti a bezpečnosti informací. Od roku 2017 je odbornou asistentkou na KPEP a členkou mezinárodní compliance asociace. Na ICA v roce 2018 ukončila roční postgraduální studium zakončené získáním profesní certifikace „ICA UK Advanced Diploma in Governance, Risk and Compliance“. Přehled její publikační činnosti je k dispozici na internetových stránkách insis.vse.cz.

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Je absolventem PF UK v Praze. Vědecký titul CSc. získal na této fakultě v roce 1983. V roce 1994 byl jmenován docentem pro obor Právo v podnikání, v roce 2008 pak byl jmenován profesorem, v obou případech na FMV VŠE v Praze v oboru Obchodní právo. Od svého příchodu na katedru na počátku 70. let se věnoval právu duševního vlastnictví a závazkům ve výzkumu a vývoji, později od počátku 90. let i právu soutěžnímu. Jako jeden z prvních v ČR významně přispěl k vytvoření práva informačních a komunikačních technologií. Tyto obory zde vědecky rozvíjí a přednáší jak na magisterském stupni studia, tak v doktorském studiu. Je autorem či spoluautorem více než stovky odborných publikací. Při rozvíjení oboru srovnávacího amerického obchodního práva spolupracuje zejména s John Marshall Law School v Chicagu. Je koordinátorem za ČR ve výzkumném projektu EU a Evropského patentového úřadu „European Progress in Dissemination of Intellectual Property Knowledge in Universities“. Účastnil se i přípravy některých právních předpisů a jejich novel, zejména zákona o ochraně hospodářské soutěže, autorského zákona, zákona o ochranných známkách aj. Je garantem programu doktorského studia „Obchodní a mezinárodní hospodářské právo“. Je členem Vědecké rady FMV VŠE v Praze a MUP, dále je členem redakčních rad časopisu Průmyslové vlastnictví, ACTA MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví, Acta Informatica Pragensia, Obchodní právo aj. Ve výuce používá moderní metody, zejména tzv. právní hry. Vyučuje na částečný pracovní úvazek i na Metropolitní univerzitě Praha, kde je zástupcem vedoucího katedry průmyslového vlastnictví.

prof. JUDr. Jan Dědič

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1975); v roce 1979 získal na této fakultě titul JUDr. V roce 1992 byl jmenován docentem v oboru obchodní právo a v roce 1995 profesorem v oboru právo v podnikání. Ve své pedagogické, vědecké i mimoškolní odborné činnosti se zaměřuje na problematiku obchodního práva, zejména pak na otázky práva obchodních korporací a cenných papírů. Jan Dědič působil jako komerční právník a od roku 1996 působí i jako advokát. V 90. letech byl činný jako hostující profesor na FOWI Wirtschaftsuniversität Wien. V roce 2006 získal ocenění „Právník roku“ v oboru obchodního práva. Aktivně se účastnil legislativních prací na přípravě ObchZ, zákona o cenných papírech, zákona o obchodních korporacích, NOZ i zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Od počátku 90. let byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro obchodní právo, členem Rady vlády pro vědu a výzkum a již mnoho let je členem Legislativní rady vlády. Jan Dědič je dále členem vědecké rady VŠE v Praze, předsedou rozkladové komise ČNB a členem redakční rady časopisů Bulletin advokacie, Obchodněprávní revue, Obchodní právo a Právní rádce. Přehled jeho bohaté publikační činnosti je k dispozici na internetových stránkách insis.vse.cz.

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2002) a doktorského studijního oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo na FMV VŠE v Praze (2009). K 1. lednu 2019 byl jmenován rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze docentem v oboru Obchodní právo. Profesně se zaměřuje zejména na oblast obchodního práva a práva duševního vlastnictví se zaměřením na jejich aplikaci v oblasti moderních komunikačních technologií. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií, odborných článků i učebních textů a podílel se na řešení jak výzkumných, tak několika rozvojových projektů. Působí rovněž ve vědecké radě SU OPF v Karviné a jako prorektor pro studijní a sociální záležitosti SU v Opavě. Vedle akademického působení se rovněž angažuje ve veřejné sféře, kde působil například jako místostarosta obce a stále působí jako předseda neziskové organizace Bez mámy. Publikační činnost a KH viz InSIS.

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

Působí na KPEP FMV VŠE v Praze od roku 2002. Absolvovala Právnickou fakultu UK v Praze (Mgr., JUDr.) a Právnickou fakultu Univerzity v Sevillii (Lda.). Titul Ph.D. získala na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde byla v roce 2018 také jmenována docentkou pro obchodní právo. V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v Evropském parlamentu v Bruselu na generálním ředitelství pro předsednictví. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem Evropské unie v Lucemburku jako právník-lingvista. Vyučuje zejména předměty v oboru práva a institucí EU a přípravný kurz na výběrové řízení pro budoucí úředníky EU. Ve své domácí i zahraniční publikační činnosti se soustřeďuje na potravinové právo (je zahraničním korespondentem ČR ve vědeckém časopise European Food and Feed Law Review). Kromě češtiny vyučuje také v angličtině a španělštině. Hovoří rovněž německy a francouzsky.

doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D. (dříve Kotoučová)

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. Několik let působila jako podniková právnička, posléze jako advokátka. Od roku 1992 je členkou Katedry podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na občanské a obchodní právo, zejména právo závazkové, insolvenční právo, spotřebitelské právo, právo v cestovním ruchu, alternativní způsoby řešení sporů (mediaci) aj., a v těchto oblastech také publikuje. Je autorkou nebo spoluautorkou několika učebnic, monografií a komentářů k zákonům, například komentáře k insolvenčnímu zákonu. Přehled publikační činnosti viz insis.vse.cz.

doc. JUDr. Iva Fischerová , CSc. (dříve Chvátalová)

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. Pracuje jako docentka na Katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze a Katedře právních disciplín a veřejné správy na Metropolitní univerzitě Praha. Dlouhodobě se specializuje na správní právo a právní úpravu sociálního zabezpečení v České republice, státech Evropy i na úrovni Evropské unie – zejména na právní aspekty koordinace sociálního zabezpečení. Zabývá se rovněž sociální politikou Evropské unie v širším kontextu. Působí jako expertka pracovní podskupiny pro koordinaci sociálního zabezpečení v Evropské unii na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je členkou orgánu Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Zapojuje se do činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí jako členka redakční rady časopisu Fórum sociální politiky a členka Vědecké rady. Ve své publikační a vědecké činnosti se na výše zmíněnou problematiku zaměřuje.

Mgr. Ing. Eliška Kačírková, Ph.D.

Absolvovala v roce 2011 Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze, obor Mezinárodní obchod (Ing.), v roce 2014 pak absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.) a roce 2019 získala na FMV VŠE v Praze titul Ph.D. (na Katedře světové ekonomiky). V rámci svého doktorského studia započala své působení jako pedagog na VŠE již v roce 2012. V praxi působí již řadu let v advokacii a od roku 2015 působí jako pedagog Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze, kde se věnuje zejména výuce občanského práva, obchodního práva, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Její publikace napříč ekonomickými i právními tématy naleznete na stránkách insis.vse.cz.

JUDr. Radim Kříž, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. V roce 2019 získal na FMV VŠE v Praze titul Ph.D. v oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo. Od roku 1996 působí v advokacii, kde je jeho hlavní pracovní náplní problematika obchodního práva se zaměřením na právo obchodních korporací a cenných papírů. Zkušenosti získával i v podnikové sféře. Působil a působí v orgánech několika obchodních společností. Také je autorem několika článků z oblasti obchodního práva a spoluautorem řady odborných publikací a skript. Přehled publikační činnosti viz insis.vse.cz.

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Od roku 1993 pedagogicky působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na Katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů, kde se věnuje také finančnímu právu, a to zejména daňové problematice. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působí od roku 1973. V současné době působí na Katedře finančního práva a finanční vědy. Ve své vědecké práci se zabývá zejména otázkami rozpočtového a daňového práva. V roce 2012 byla jmenována profesorkou pro obor finančního práva a finanční vědy. Je členkou vědecké rady MU Brno, vědecké rady PF UK v Praze a vědecké rady FPr ZČU v Plzni. Dále je členkou Legislativní rady vlády České republiky a členkou rozkladových komisí na dvou ministerstvech. Od roku 2003 je rovněž členkou Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries – Bialystok – Polsko, kde se věnuje problematice daňových příjmů jednotlivých článků rozpočtové soustavy. Je autorkou či spoluautorkou více než 200 monografií a článků publikovaných v České republice a v zahraničí.

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze. Působí v advokacii, kde je jeho hlavní pracovní náplní problematika obchodního, insolvenčního a exekučního práva. Zkušenosti získával i v podnikové sféře, kde působil v orgánech několika obchodních společností. Také je autorem několika článků z oblasti insolvenčního práva a spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu. Přehled publikační činnosti viz insis.vse.cz.

JUDr. Milena Soušková, Ph.D.

Je absolventkou Právnické fakulty UK, kde získala i titul JUDr. v oboru pracovní právo. Po ukončení doktorského studia na FMV VŠE v Praze získala akademicko-vědecký titul Ph.D. v oboru obchodní a mezinárodní hospodářské právo. Před nástupem na KPEP VŠE v Praze pracovala jako podniková právnička na generálním ředitelství oborového podniku ČKD Praha. Na VŠE vyučuje pracovněprávní problematiku jak v kurzech prezenčního, tak kombinovaného studia. Od vzniku Francouzsko-českého institutu řízení na VŠE (IFTG) je členkou kolektivu vyučujících v postgraduálním kurzu MBA (Master Management et Administration des Enterprises). V rámci zapojení do různých výzkumných úkolů se vždy zabývala řešením aktuálních problémů zaměstnaneckých vztahů. Výuce pracovního práva se věnuje i v kurzech organizovaných mimo VŠE, například na Komoře auditorů ČR. V oblasti pracovního práva také publikuje; je autorkou či spoluautorkou mnoha publikací (přehled publikační činnosti je k dispozici na této adrese).

doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (1970-1976), v roce 1977 získal titul JUDr., docentem byl jmenován v roce 1996 pro obor Právo v podnikání na VŠE, Ph.D. pak v roce 1998 v oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo. Ve své pedagogické, vědecké a mimoškolní činnosti se věnuje především teorii (základům) práva a pracovního práva. V letech 2003-2006 byl členem Legislativní rady vlády ČR pro problematiku pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, v letech 1990-1992 pak proděkanem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE pro vědu. Má rozsáhlou publikační činnost ve výše uvedených právních oborech, která je uvedena na internetových stránkách VŠE (insis.vse.cz). Zvláštní publikační titul je monografie z roku 2005 nazvaná „Tzv. Benešovy dekrety“. Pedagogicky působil především na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1980 – 1984, a dále 1989 dosud (od roku 2019 již pouze jako externí spolupracovník). Mimo pedagogickou a vědeckou činnost vedl od roku 2001 hudební tělesa VŠE – Komorní orchestr a sbor Musica Oeconomica Pragensis – po organizační a ekonomické stránce.

Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1997) a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (2000). Na KPEP FMV VŠE v Praze působí od roku 2003 (v letech 2000 – 2003 působil na FFÚ VŠE v Praze). Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zabývá především problematikou veřejných zakázek, veřejnoprávní regulací podnikání a vybranými aspekty evropského práva, např. evropskými dotacemi. Vedle svého působení na Katedře podnikového a evropského práva je od roku 2006 na téže fakultě ve funkci proděkana pro rozvoj a finance. Působí také jako předseda Rozvojové rady FMV VŠE v Praze a jako člen Poradní skupiny rektorky VŠE pro finance a rozpočet. Publikační činnost je k dispozici na internetových stránkách insis.vse.cz.

Ing. Tomáš Votava, M.A., Ph.D.

Působí na Katedře podnikového a evropského práva jako odborný asistent. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.) a společného magisterského studijního programu sedmi evropských univerzit „Economics of International Trade and European Integration“ (M.A.). Studoval na University of Staffordshire ve Velké Británii (PgCert in Economics) a Antwerpen Universiteit v Belgii. V roce 2019 úspěšně ukončil doktorské studium na FMV VŠE v oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo (Ph.D.). Kromě obchodního práva se specializuje především na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií. Je spoluautorem učebnic Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva a Vybrané otázky práva pro Arts Management. V rámci své vědecké činnosti se podílel na řešení několika výzkumných projektů. Kromě vědecko-pedagogické činnosti na VŠE přednáší také v kurzech pro odbornou veřejnost a v oblasti umění se aktivně věnuje hudbě jako autor a výkonný umělec.