Seznam členů katedry

Členové Katedry podnikového a evropského práva

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., vedoucí katedry

Působí na katedře od roku 2002. Absolvovala PF UK v Praze (Mgr., JUDr.) a PF Univerzity v Sevillii (Lda.). Titul Ph.D.  a doc. získala na FMV VŠE v Praze. V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v Evropském parlamentu. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem EU jako právník-lingvista. Vyučuje zejména předměty v oboru práva a institucí EU v češtině, angličtině a španělštině.

Margita Kinclová, sekretářka katedry

Působí jako sekretářka katedry již od roku 1996. Je nejen klíčovým kontaktem pro naše vyučující a další členy fakulty, ale také pro studenty, kteří se na ni obracejí s konzultacemi v oblastech státních závěrečných zkoušek, souvisejících termínů, odevzdávání a obhajob kvalifikačních prací, studijních žádostí apod. Úřední hodiny pro studenty jsou uvedeny v InSISu. Se  sekretariátem lze komunikovat také emailem.

Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.

Absolvovala obor „Podnikání a právo“ na FMV VŠE. Na katedře přednáší od roku 2012, úspěšně zde obájila i titul Ph.D. Zaměřuje se na řízení a správu obchodních korporací a jejich vnitřní kontrolní mechanismy, a to i ve své profesní praxi na pozici ředitelky compliance a etiky pro region střední Evropy ve společnosti Tesco Stores. Videovizitku k jejímu kurzu naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=LQWocEVE9n8&t=11s

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Absolvoval PF UK v Praze, kde získal také vědecký titul CSc. V roce 1994 byl jmenován docentem a v roce 2008 profesorem na FMV VŠE. Na katedře se věnuje od počátku 70. let právu duševního vlastnictví i právu soutěžnímu. V ČR významně přispěl k vytvoření práva IT. Tyto obory zde vědecky rozvíjí. Je autorem či spoluautrem více než stovky odborných publikací. Spolupracuje zejména s John Marshall Law School v Chicagu.

prof. JUDr. Jan Dědič

Je absolventem PF UK, kde získal také titul JUDr. V roce 1992 byl jmenován docentem v oboru obchodní právo a v roce 1995 profesorem v oboru právo v podnikání. Ve své pedagogické, vědecké i mimoškolní odborné činnosti se zaměřuje na problematiku obchodního práva, zejména pak na otázky práva obchodních korporací a cenných papírů. Jan Dědič působí i jako advokát. Je dlouholetým členem legislativní rady vlády ČR.

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a doktorského studijního oboru na FMV VŠE v Praze, kde získal i titul docent. Profesně se zaměřuje zejména na obchodní právo a právo duševního vlastnictví se zaměřením na jejich aplikaci v oblasti moderních komunikačních technologií. Působí rovněž jako prorektor Slezské univerzity v Opavě. V neziskové sféře působí jako předseda spolku Bez mámy.

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D.

Je absolventem Masarykovy univerzity (Ekonomicko-správní a Právnické fakulty) a VŠE (FMV). Působí mj. jako člen Platform on Sustainable Finance (EU), zapsaný rozhodce pro obchodní arbitráže u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, člen Sekce legislativy při Hospodářské komoře a lektor na Komoře auditorů. Zaměřuje se zejména na oblast závazkového práva, smluvní alokaci rizik a problematiku tzv. udržitelného financování.

Mgr. Ing. Eliška Kačírková, Ph.D.

Absolvovala FMV VŠE v Praze, obor Mezinárodní obchod (Ing.) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.). V roce roce 2019 získala na FMV VŠE v Praze titul Ph.D. V rámci svého doktorského studia započala své působení jako pedagog na VŠE již v roce 2012. V praxi působí již řadu let v advokacii. Věnuje se zejména výuce občanského práva, obchodního práva, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

JUDr. Radim Kříž, Ph.D.

Je absolventem PF UK v Praze (Mgr., JUDr.) a FMV VŠE v Praze (Ph.D.). Od roku 1996 působí v advokacii, kde je jeho hlavní pracovní náplní problematika obchodního práva se zaměřením na právo obchodních korporací a cenných papírů. Této problematice se věnuje i ve své výuce na VŠE. Působí v orgánech několika obchodních společností. Také je autorem či spoluautorem řady odborných publikací v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Ing. Jan Levý, Ph.D.

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a FMV Vysoké školy ekonomické v Praze, kde získal také titul Ph.D. Působí jako samostatný advokát a zabývá se agendou trestního, občanského a obchodního práva, ale též agendou pobytových oprávnění cizinců. Od roku 2012 se věnuje pedagogické činnosti na vysokých školách, kde přednáší v rámci kurzů v oblasti práva a vede semináře s důrazem na praktické právní aspekty.

doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (Mgr., JUDr.) a Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.). Působí v advokacii, kde je jeho hlavní pracovní náplní problematika obchodního, insolvenčního a exekučního práva. Zkušenosti získával i v podnikové sféře, kde působil v orgánech několika obchodních společností. Také je autorem řady článků z oblasti insolvenčního práva a spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu.

Ing. Mgr. Radim Patočka, Ph.D.

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a FMV Vysoké školy ekonomické v Praze, kde získal také titul Ph.D. Působí v advokacii a zaměřuje se na agendu občanského práva, obchodního práva, daňového práva, práva duševního vlastnictví a práva ICT. Spolupracuje se softwarovými společnosti při vývoji SW. Dlouhodobě působil v právních a manažerských pozicích ve Finanční správě ČR.

Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (Mgr.) a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing., Ph.D.). Na katedře působí od roku 2003. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zabývá především problematikou veřejných zakázek, veřejnoprávní regulací podnikání a vybranými aspekty evropského práva, např. evropskými dotacemi. Od roku 2005 zastává na FMV VŠE funkci proděkana pro rozvoj a finance.

Ing. Tomáš Votava, M.A., Ph.D.

Působí na katedře jako odborný asistent. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing. a Ph.D.) a společného magisterského studijního programu sedmi evropských univerzit „Economics of International Trade and European Integration“ (M.A.). Kromě obchodního práva se specializuje především na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií. V oblasti hudby působí aktivně jako autor a výkonný umělec.