Exekutívne vzdelávanie: Príprava na kariéru v inštitúciách EÚ

Tento inovatívny kurz je určený pre absolventov vysokých škôl alebo študentov posledného ročníka magisterského štúdia, ktorí majú v úmysle rozvíjať svoju kariéru v inštitúciách EÚ.

Kurz je koncipovaný ako príprava na výberové konania EPSO (European Personnel Selection Office)  na pozície generalistov (AD Generalists) a špecialistov (AD Specialists). Kurz Vysokej školy ekonomickej v Prahe dopĺňa prípravný kurz organizovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Každý kurz je rozdelený do dvoch modulov. Oba kurzy (kurz EUBA a kurz VŠE) spolu tvoria komplexnú prípravu, ktorá pripraví uchádzačov na výberové konania na ceste za kariérou v EÚ.

Zmyslom kurzu je posilniť pozíciu Slovákov a Čechov v inštitúciách EÚ, kde sú v súčasnosti nedostatočne zastúpení.

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na výberové konania s cieľom získať zaujímavú pozíciu v inštitúciách EÚ. Účastníci budú pripravení na jednotlivé fázy výberového konania a oboznámia sa s metódami, ktoré vedú k úspechu vo výberovom konaní. Účastníci budú v malých skupinách simulovať jednotlivé fázy výberového konania a dostanú individuálnu spätnú väzbu na svoj výkon. Dozvedia sa aj o právnom postavení úradníkov EÚ podľa služobného poriadku a o možnostiach kariéry v inštitúciách EÚ. Kurz kladie dôraz na rozvoj mäkkých zručností (soft skills). Tento kurz sa zameriava najmä na počítačové testy (CBT) a prípadovú štúdiu/esej.

Vzhľadom na dva typy výberových konaní (generalista a špecialista) je kurz určený pre absolventov vysokých škôl z rôznych odborov. Všeobecné výberové konanie je otvorené pre všetkých absolventov vysokých škôl (najlepšie tých, ktorí študujú odbor súvisiaci s EÚ). V prípade špecializovaných pozícií sú vítaní odborníci na technológie (IT, kybernetika, dátová analytika), absolventi prírodných vied (energetika, životné prostredie a klíma), kreatívnych disciplín (tvorba digitálneho obsahu, sociálne siete), absolventi spoločenských vied (právo, politológia), ekonómie a financií alebo jazykových disciplín (všetky úradné jazyky EÚ).

Na pozície asistentov sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie, nevyhnutná je však dostatočná prax.

Čo získa absolvent kurzu?

 1. Úspešný absolvent získa prehľad o služobnom poriadku EÚ, systéme výberových konaní a fungovaní inštitúcií EÚ.

 2. Zlepší si svoje analytické zručnosti a schopnosti riešiť problémy potrebné pri skúškach spôsobilosti.

 3. Zlepší si ústny a písomný prejav na témy týkajúce sa EÚ, čo je vstupenkou na kariéru v EÚ.

 4. Prehĺbi svoje zručnosti v oblasti tímovej práce alebo práce pod časovým tlakom.

 5. Získa individuálnu spätnú väzbu a rady od odborníkov na danú tému.

Projekt komplexnej prípravy Slovákov na kariéru v Európskej únii

Komplexná príprava je zabezpečená na základe spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Vysokou školou ekonomickou v Prahe. Príprava je rozdelená do 4 modulov.

Čo, kedy a kde:

I. Modul Reasoning Tests (CBT) [VŠE].

 • video-prednášky a online webináre, interaktívne úlohy v Moodle.
 • online webináre v MS Teams: druhá polovica septembra 2024

II. Modul European Union, institutions and people [EUBA]

 • online webináre
 • termín výučby: druhá polovica októbra 2024

III. Modul Case Study/Esej [VŠE]

 • video-prednášky a online webináre, interaktívne úlohy v Moodle
 • online webináre v MS Teams: druhá polovica novembra 2024 a Q&A session: koniec novembra 2024

IV. Modul Self-presentation skills [EUBA]

 • online webináre

Termín výučby: prvá polovica decembra 2024

Moduly I a III:

Rozdiely v jednotlivých typoch pracovných príležitostí: zmluvní zamestnanci, dočasní zamestnanci, úradníci, vyslaní národní experti a právne postavenie úradníkov EÚ podľa služobného poriadku.

Testovanie kompetencií ako filtrácia uchádzačov: verbálne uvažovanie, numerické uvažovanie, abstraktné uvažovanie (komplexná metodická príprava na typy otázok, reálny skúšobný test a spätná väzba).

Prípadová štúdia/esej a jej vypracovanie: návod, ako správne vypracovať prípadovú štúdiu/esej na tému, o ktorej sme doteraz nepočuli, napísanie testovej prípadovej štúdie/eseje, peer-review a spätná väzba.

Ako fungujú rezervné zoznamy a ako získať ponuku na prácu. Stratégie lobovania po výberovom konaní.

Moduly II a IV:

Modul II má pripraviť účastníkov kurzu na test zo znalostí o EÚ (EU-knowledge test). S účastníkmi budú preberané viaceré tematické kapitoly: právomoci EÚ, inštitúcie a orgány EÚ, právny rámec EÚ, vybrané politiky EÚ. Súčasťou kurzu bude aj diskusia a tímová práca o preberaných témach a vypracovanie testu znalostí o EÚ.

V rámci Modulu IV si účastníci kurzu budú môcť precvičiť svoje mäkké zručnosti (soft skills), naučia sa komunikovať vhodným spôsobom s členmi výberovej komisie. Na základe simulácie interview si bude môcť každý poslucháč precvičiť, ako preukázať osobnostné vlastnosti, predovšetkým také, ktoré mu umožňujú využívať odborné vedomosti, skúsenosti v interakcii s ostatnými ľuďmi, riešiť konflikty, pracovať v tíme, riadiť a motivovať iných, pracovať samostatne a kreatívne.

Po uskutočnenom tréningu každý frekventant získa individuálnu spätnú väzbu od lektorky.

 

V súlade s formátom výberového konania je kurz organizovaný online s využitím kombinácie video-prednášok, podcastov, webinárov, online Q&A, študijných materiálov a skúšobných testov so spätnou väzbou. Kurz simuluje skutočné fázy výberového konania.

Kurz bude dopĺňať kurz organizovaný EUBA. EUBA poskytuje výuku 2. a 4. modulu (test znalostí o EU a „recruitment interview“)

Väčšina kurzov je flexibilná a uchádzač si môže prispôsobiť ich priebeh svojmu času. Celý kurz prebieha v angličtine.

V zimnom semestri 2024/2025 je počet účastníkov kurzu obmedzený na maximálne 30 osôb. Cena kurzu je 250 EUR za dva moduly (vyučované na VŠE – na VŠE je kurz osvobodený od platby DPH) a rovnako 250 EUR za dva moduly (vyučované na EUBA).

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť po potvrdení prihlášky. Na vyžiadanie Vám vystavíme faktúru.

Na kurz sa môžete predbežne zaregistrovať tu

Výňatok z rozhovoru s Vincentom Mičom, B.A., právnym asistentom v Európskej komisii v Bruseli

V auguste 2023 Nicole Grmelová uskutočnila rozhovor s Vincentom Mičom, ktorý nedávno nastúpil do Európskej komisie ako právny asistent. Na jar 2023 Vincent absolvoval prípravný kurz na kariéru v EÚ. Úspešne absolvoval výberové konanie CAST a bol prijatý do Európskej komisie.

Vyjadrenia Vincenta Miču nepredstavujú oficiálne stanovisko Európskej komisie a sú len jeho súkromnými úvahami a postrehmi.

Uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ by možno zaujímalo, aká je Vaša bežná pracovná doba. Koľko dní v týždni môžete pracovať na diaľku?

Štandardný pracovný čas je 40 hodín týždenne, hoci existuje určitá flexibilita v počte odpracovaných hodín v konkrétny deň a je možné ho trochu rozložiť, ak sa dodrží celkový počet 40 hodín týždenne. Zamestnanci majú právo pracovať na diaľku aspoň 20% svojho pracovného času, čo zvyčajne znamená jeden deň v týždni. Tento počet je však možné zvýšiť až na tri dni v týždni, teda až na 60%. Ide však len o prácu na diaľku z miesta výkonu práce. Pre drvivú väčšinu je to Brusel. Napríklad v našom prípade1 musíme byť v pondelok v kancelárii, pretože vtedy zasadá naše oddelenie. Takže vtedy sú prítomní všetci. A potom zvyšok týždňa je na každom jednotlivcovi, ako si to chce rozvrhnúť. Je tiež možné rozdeliť si deň. Takže napríklad „ranné vtáča“ môže prísť do kancelárie skôr a popoludní pracovať na diaľku. Alebo ak nie ste úplne ranný človek, čo je môj prípad, môžete pracovať na diaľku ráno a potom prísť do kancelárie po obede.

To znie naozaj flexibilne. Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa vzdialenosti pri práci na diaľku? Pretože pokiaľ viem, tento týždeň ste pracovali na diaľku z Prahy, čo je od Bruselu dosť ďaleko.

Áno, máte nárok na 10 dní práce na diaľku zo zahraničia. Definícia pojmu „zahraničie“ nie je úplne jasná. V prípade bežnej práce na diaľku (ktorá sa nezapočítava do 10 dní práce na diaľku) by sa zamestnanec mal nachádzať do hodiny dochádzania do kancelárie. Vzhľadom na rozlohu Belgicka to teda znamená, že v skutočnosti môžete byť vo Francúzsku alebo v Holandsku a stále sa zmestíte do tejto hodiny dochádzania. Existujú teda kolegovia, ktorí technicky pracujú na diaľku zo zahraničia, ale pre väčšinu to, žiaľ, neznamená pracovať na diaľku z pláže.

Chystáte sa dokončiť magisterské štúdium práva EÚ na Maastrichtskej univerzite a absolvovali ste aj prípravný kurz na kariéru v EÚ na VŠE. Čo bolo na základe vašich nedávnych skúseností prínosom pre vašu prípravu?

Mal som to šťastie, že som mohol čerpať zo skvelých pracovných skúseností, napríklad vo verejnej správe, najprv ako stážista na Generálnom konzuláte Českej republiky v Sao Paule a neskôr ako stážista Bluebook v Komisii, a z rôznych akademických programov vrátane podpory Stáleho zastúpenia Českej republiky v Bruseli. Vďaka nim však môžem porovnávať a konštatovať, že kurz organizovaný VŠE je veľmi solídnou prípravou s potrebnými vedomosťami a zručnosťami, na ktorých môže stavať každý, či už má predchádzajúce skúsenosti, alebo začína od nuly.

Prípravný kurz EU Careers Preparation Course by som odporučil každému, kto uvažuje o kariére v oblasti inštitúcií EÚ. Je veľmi komplexný. Najprínosnejšími časťami kurzu boli pre mňa predovšetkým príprava na prípadovú štúdiu a spätná väzba na ňu a možnosť vidieť prípadové štúdie spolužiakov a ich prístup k riešeniu.

Teraz zastávate pozíciu, ktorá ponúka perspektívu šesťročnej zmluvy. Plánujete sa v blízkej budúcnosti zúčastniť na výberovom konaní úradu EPSO na definitívne miesto úradníka EÚ?

Áno, teraz sa pripravujem na jeseň 2023. Je to príležitosť, kde môžem nielen využiť zručnosti, ktoré som získal z prípravného kurzu, ale aj sa riadne pripraviť vďaka procesným informáciám, ktoré som z kurzu získal. Onedlho totiž bude vyhlásený verejný konkurz pre absolventov vysokých škôl so širokým zameraním, tzv. generalistov, na úroveň AD5. Zatiaľ je to pre mňa, žiaľ, jediný relevantný konkurz, pretože na iné, špecializovanejšie konkurzy nemám dostatok rokov praxe. Ale určite je to v pláne. Je tiež možné, že sa po nejakom čase prihlásim do interných konkurzov. Ako zmluvný zamestnanec sa budem môcť na tie neverejné prihlásiť až po roku, teda po predĺžení. Pre porovnanie, napríklad takzvaní „dočasní úradníci“ sa môžu prihlásiť do výberových konaní po šiestich mesiacoch. Takže potom to tak trochu závisí aj od typu zmluvy.

Vystačíte si v Komisii s angličtinou alebo ste sa začali učiť francúzštinu?

Musím povedať, že mám šťastie, že sa nemusím učiť francúzsky. Samozrejme, že sa hodí, a to v každodennom živote v Bruseli aj pri komunikácii s kolegami. V praxi však drvivá väčšina pozícií v Komisii prebieha v angličtine, a to isté platí aj pre mňa. Máte však určité oddelenia, ktoré sú viac frankofónne, napríklad právne služby alebo ľudské zdroje. Počas štúdia na vysokej škole som už absolvoval niekoľko kurzov francúzštiny a od januára určite začnem navštevovať kurz francúzštiny, keďže Komisia poskytuje pomerne veľa príležitostí na štúdium jazykov počas pracovného času.

Veľa šťastia v nadchádzajúcom výberovom konaní EPSO! Ďakujeme vám za váš čas!

Ďakujem za pozvanie, bolo mi potešením. Prajem prípravnému kurzu a budúcim študentom všetko dobré.

Dovidenia!

Dovidenia!

_______________________________________________________________________

1 Vincent pracuje na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie DG GROW v Bruseli.

 

Vážená pani docentka,

chcel by som Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše vedenie kurzu o EU, ktoré som mal možnosť absolvovať na VŠE. Chcem oceniť Vaše expertné, no zároveň veľmi zrozumiteľné vedenie kurzu, ktorý som si naplno užil (i keď v čase, keď som musel riešiť aj otázky zdravia v rodine).

Som veľmi rád, že VŠE približuje študentom (ako aj externým záujemom, ako ja) fungovanie EÚ.

Ešte raz veľmi pekne ďakujem, a verím, že sa nám podarí stretnúť i osobne (medzi Prahou a Bruselom) pri ďalších príležitostiach.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého,

Ing. Dávid Bielik, BSc.

Dear associate professor Grmelová,

Thank you for providing the hints how to improve the case study, I will make sure to incorporate it to my future analysis.

I also wanted to thank you for this course, I find it really interesting, well organized and useful. When I noticed that you are the lecturer of this EU gateway course, I immediately signed up for the course. Couple years ago I studied your course EU law and it helped me a lot in my daily work. I benefit from the course till today. Lastly, it also inspired me to apply for Phd at FIR – this is my second year, so once again, thank you :-).

Best regards,

Ing. Mgr. Daniela Zachová

Vážený pane Tomčiak,

velice Vám děkuji za uspořádání tohoto skvělého kurzu, a rovněž i za zaslání mého výsledku. Jsem ráda, že se mi podařilo zpracovat zadané úkoly.

Kurz považuji za nesmírně přínosný pro přípravu na výběrová řízení do institucí EU.

Závěrem, bych si dovolila poděkovat Vám i paní profesorce Grmelové za výborně vedený kurz i poskytnuté materiály.

Děkuji.

S pozdravem

Ivana Králiková

Kontakt

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

Garantka kurzu a vedúca Katedry podnikového a európskeho práva FMV VŠE v Prahe

e-mail: nicole.grmelova@vse.cz

 

Doc. Nicole Grmelová pracovala v rokoch 2004 až 2008 ako interná právnička-lingvistka v Európskom parlamente v Bruseli a následne pôsobila na základe rámcovej zmluvy ako externá právnička-lingvistka na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu. Vyštudovala Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe a Právnickú fakultu Universidad de Sevilla (Španielsko). Od roku 2016 vyučuje prípravný kurz pre úradníkov EÚ na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Absolvovala školenie pre lektorov testov EPSO organizované Diplomatickou akadémiou Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky.

Študenti prípravného kurzu oceňujú najmä individuálnu spätnú väzbu, ktorú dostávajú v súvislosti s testovaním jednotlivých fáz výberového konania, ako aj zdieľanie informácií zo zákulisia života v Bruseli.