Exekutivní vzdělávání: Příprava na kariéru v institucích EU

Inovativní kurz je určen pro absolventy vysokých škol, případně studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří hodlají rozvíjet svou kariéru v institucích EU.

Kurz je koncipován jako příprava na výběrová řízení na pozice do institucí EU, které organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office) na pozice generalistů (AD Generalists) i specialistů (AD Specialists). Kurz je komplementární k přípravnému kurzu organizovanému Univerzitou Karlovou v Praze. Každý kurz je rozdělen na dva moduly. Oba kurzy (kurz UK a kurz VŠE) dohromady tvoří komplexní přípravu, na základě které budou uchazeči připraveni na výběrová řízení na cestě za kariérou v EU.

Smyslem kurzu je posílit postavení Čechů v institucích EU, kde jsou v současné době podreprezentováni.

Cílem kurzu je připravit účastníky na výběrová řízení tak, aby získali zajímavou pracovní pozici v institucích EU. Absolvent kurzu bude připraven na jednotlivé fáze výběrového řízení a bude seznámen s metodami, které vedou k úspěchu ve výběrovém řízení. Účastníci budou simulovat jednotlivé stupně výběrového řízení v menších skupinkách a získají personalizovanou zpětnou vazbu na své výkony. Rovněž se seznámí s právním postavením úředníků EU podle služebního řádu a kariérními příležitostmi v institucích EU. Předmět klade důraz na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills). Tento kurz se zaměřuje zejména na tzv. computer based tests (CBT) a případovou studii.

S ohledem na dva typy výběrových řízení (generalista a specialista) je kurz určený absolventům vysokých škol z různých oborů. Všeobecná výběrová řízená (generalist) jsou přístupná všem absolventům VŠ (výhodou je studium oboru spojených s EU). U specializovaných pozic jsou zváni technologičtí specialisté (IT, kybernetika, datová analytika), absolventi přírodních věd (energetika, životní prostředí a klima), kreativní disciplíny (digitální tvorba obsahu, sociální sítě), absolventi společenských věd (právo, politologie), ekonomie a financí či jazykových disciplín (všechny úřední jazyky EU).

Pro asistentské pozice není vyžadováno vysokoškolské vzdělání, nezbytná je však dostatečná praxe v oboru.

Co získá absolvent kurzu?

 1. Úspěšný absolvent získá především orientaci ve služebním řádu EU, systému výběrových řízeních a fungování institucí EU.

 2. Zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí.

 3. Zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU.

 4. Prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem.

 5. Získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku.

Projekt komplexní přípravy Čechů na kariéru v Evropské unii

Komplexní příprava je zajištěna na bázi spolupráce Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze. Příprava je rozdělena na 4 moduly.

Co, kdy & kde:

I. Modul European Union, institutions and people [UK]

 • prezenčně, Zelená posluchárna
 • 16.2.2024, 23.2.2024 a 1.3.2024 od 12:30 do 16:50 hod

II. Modul Reasoning Tests (CBT) [VŠE]

 • video-přednášky a online webináře, interaktivní úkoly v moodlu

 • online webináře 12. 3. 2024 | 17.00–19.00 hod a 2.4.2024 17-18.30 hod

III. Modul Case Study [VŠE]

  • video-přednášky a online webináře, interaktivní úkoly v moodlu

  • online webináře 2.4.2024 18.30-19 hod, 16.4. 2024  17.00–19.00 a Q&A session 30.4.2024 17-19 hod

IV. Modul Self-presentation skills [UK]

 • online skupinové setkání
 • online webináře 3.5.2024 18-19 hod Intro webinář, 10.5.2024  9-13 hod online WS I a 17.5.2024 9-13 hod online WS II

(moduly II a III)

Rozdíly v jednotlivých typech pracovních příležitostí: smluvní zaměstnanci, dočasní zaměstnanci, úředníci, vyslaní národní experti a právní postavení úředníků EU podle služebního řádu.

Testování kompetencí jako filtrace uchazečů: verbální uvažování, numerické uvažování, abstraktní uvažování (komplexní metodická příprava na typy otázek, zkušební test v reálných podmínkách a zpětná vazba).

Case study a jak na ni: návod jak správně zpracovat case study k tématu, o kterém jsme dosud neslyšeli, psaní zkušební případové studie, peer-review a zpětná vazba.

Jak fungují rezervní seznamy a jak získat nabídku práce. Strategie lobování po výběrovém řízení.

V souladu s formou výběrových řízení je kurz organizován online pomocí kombinace video-přednášek, podcastů, webinářů, online Q&A setkání, studijních materiálů a cvičných testů se zpětnou vazbou. Kurz simuluje skutečné fáze výběrových řízení.

Kurz bude probíhat komplementárně s kurzem pořádaným UK od od února 2024 do června 2024.

Většina kurzů je flexibilní a uchazeč si může plnění kurzů časově uzpůsobit vlastním časovým možnostem. Celý kurz je v anglickém jazyce.

V letním semestru 2023/2024 je kapacita kurzu omezena na max. 30 účastníků. Cena kurzu je 6000 Kč za dva moduly (vyučované na VŠE).

Číslo účtu úhrady: 1828782/0800 a jako variabilní symbol: 207042. Kurzovné je třeba uhradit až po potvrzení Vaší registrace.

Do kurzu se můžete registrovat zde: https://cesidoeu.cz/

 

Výtah z rozhovoru s Vincentem Mičou, B.A., právním asistentem v Evropské komisi v Bruselu

V srpnu 2023 vyzpovídala Nicole Grmelová Vincenta Miču, který nedávno nastoupil do Evropské komise jako právní asistent. Vincent na jaře 2023 absolvoval přípravný kurz na kariéru v EU organizovaný společně VŠE v Praze a Univerzitou Karlovou. Prošel výběrovým řízením CAST a byl přijat do zaměstnání u Evropské komise. Více o možnostech, které skýtá práce pro EU, se dozvíte níže.

Vyjádření Vincenta Miči nepředstavují oficiální stanovisko Evropské komise a jsou pouze soukromými úvahami a postřehy.

Uchazeče o práci v institucích EU by asi zajímalo, jaká je vaše obvyklá pracovní doba? A kolik dní v týdnu můžete pracovat na dálku?

Standardní pracovní doba je 40 hodin týdně, byť je trocha flexibility co se týče počtu odpracovaných hodin v konkrétním dni a je možné si to trochu rozložit když se zachová těch 40 hodin celkem za týden. Zaměstnanci mají právo pracovat na dálku alespoň 20 % pracovní doby, což obvykle znamená jeden den v týdnu. Tento počet však může být zvýšen až na tři dny v týdnu, tedy až na 60 %. To je ovšem pouze práce na dálku z místa výkonu práce. Pro naprostou většinu je to Brusel. Například v našem případě1 musíme být v pondělí v kanceláři, protože tehdy máme poradu našeho oddělení. Takže tehdy jsou přítomni všichni. A pak zbytek týdne záleží individuálně na lidech, jak to chtějí mít rozvržené. Je také možné si rozdělit den. Takže například „ranní ptáče“ může přijít do kanceláře brzy a odpoledne pak dělat teleworking. Nebo pokud  nejste zcela ranní ptáče, což je můj případ, můžete pracovat na dálku dopoledne a pak přijít do kanceláře až po obědě.

To zní opravdu flexibilně. Existují pro práci na dálku nějaká omezení vzdálenosti? Protože pokud vím, tento týden jste pracoval na dálku z Prahy, což je od Bruselu poměrně daleko.

Ano, máte nárok na 10 dní práce na dálku ze zahraničí. Definice „zahraničí“ není zcela jasná. Při běžné práci z domova (nepočítá se do 10-ti dní práce ze zahraničí) by měl být zaměstnanec v dosahu jedné hodiny dojíždění do kanceláře. Tudíž vzhledem k rozloze Belgie to znamená, že můžete být vlastně i ve Francii nebo v Nizozemsku, a přesto se vejdete do té jedné hodiny dojíždění. Takže jsou kolegové, kteří technicky vzato pracují na dálku ze zahraničí kdykoli pracují na dálku, ale pro většinu to bohužel neznamená práci na dálku z pláže.

Chystáte se dokončit magisterský program Právo EU na Maastrichtské univerzitě a absolvoval jste také přípravný kurz EU Careers Preparation Course, který společně pořádá naše univerzita a Univerzita Karlova. Co bylo na základě vašich nedávných zkušeností pro vaši přípravu přínosné?

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl čerpat ze skvělých pracovních zkušeností, například ve statní správě, nejdříve jako stážista Generálního konzulátu ČR v Sao Paulo, a později jako Bluebook stážista v Komisi, a z různých akademických programů, včetně podpory od Stálého zastoupení ČR v Bruselu. Avšak díky nim mohu porovnat a konstatovat, že kurz pořádaný VŠE a Univerzitou Karlovou představuje velmi solidní průpravu potřebnými znalostmi a dovednostmi, na kterých může stavět kdokoliv, ať už má předchozí zkušenosti, nebo začíná od začátku.

Přípravný kurz EU Careers Preparation Course2 bych rád doporučil všem co uvažují o kariéře v EU intuicích. Je velmi obsáhlý, počínaje přehledem fungování institucí EU a jejich historii, jak jsou zřízeny, a co obnáší práce pro ně, vše velmi podrobně probrané. I přes mé vzdělání v oblasti EU práva, jsem se dozvěděl nové věci. Pro mě z kurzu byli nejpřínosnější za prvé, přípravy na případovou studii a zpětná vazba k ní a možnost vidět případové studie ostatních a jejich přístup k řešení. A pak za druhé, tříbení interpersonálních dovedností a příprava na pohovor a sebeprezentace. To bylo velmi cenné a naučil jsem se tam mnoho.

Nyní zastáváte pracovní pozici, která skýtá perspektivu šestileté smlouvy. Plánujete se v blízké budoucnosti zúčastnit výběrového řízení EPSO na místo úředníka EU, které se vyznačuje definitivou?

Ano, chystám teď na podzim 2023. Je to příležitost, kdy mohu využít nejenom dovednosti, které jsem získal během přípravného kurzu, ale i se řádně připravit díky procedurálním informacím, které jsem získal z kurzu. Blíží se totiž vyhlášení veřejného konkurzu pro absolventy vysokých škol se širokým zaměřením, tzv. generalisty, pro úroveň AD5. Zatím je to pro mě bohužel jediný relevantní konkurz, protože na ostatní, více odborné konkurzy ještě nemám dostatečně let praxe. Ale určitě je to v plánu. Také je možné, abych se po nějaké době přihlásil i do interních výběrových řízení. Jako smluvní zaměstnanec to bude až po jednom roku, to jest po prodloužení, kdy se budu moci přihlásit do těch neveřejných. Pro srovnání, například tzv. „dočasní úředníci“ mohou do soutěží vstupovat už po půl roce. Takže pak také tak trochu záleží na typu smlouvy.

Vystačíte si v Komisi jen s angličtinou, nebo jste se začal učit francouzsky?

Musím říct, že mám to štěstí, že se nemusím učit francouzsky. Samozřejmě se to hodí, jak při běžném životě v Bruselu či při komunikaci s kolegy. Praxe je ale taková, že u naprosté většiny pozic v Komisi probíhá naprostá většina jednání a komunikace v angličtině, stejně je tomu tak i v mém případě. Avšak máte určitá oddělení, která  jsou více frankofonní, jako je například právní služba či personalistika. Já už jsem nějakou francouzštinu měl na univerzitě a určitě od ledna začnu s kurzem francouzštiny, protože Komise poskytuje poměrně hodně možností pro studium jazyků v pracovní době.

Přeji hodně štěstí v nadcházejícím výběrovém řízení EPSO! Děkuji Vám za Váš čas!

Děkuji Vám za pozvání, bylo mi potěšením. Přeji přípravnému kurzu i budoucím studentům vše nejlepší.

Na shledanou!

Na shledanou!

_______________________________________________________________________

1 Vincent pracuje pro generální ředitelství Evropské komise DG GROW v Bruselu.

2 Více informací o kurzu naleznete na webu: cesidoeu.cz.

Vážená pani docentka,

chcel by som Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše vedenie kurzu o EU, ktoré som mal možnosť absolvovať na VŠE. Chcem oceniť Vaše expertné, no zároveň veľmi zrozumiteľné vedenie kurzu, ktorý som si naplno užil (i keď v čase, keď som musel riešiť aj otázky zdravia v rodine).

Som veľmi rád, že VŠE približuje študentom (ako aj externým záujemom, ako ja) fungovanie EÚ.

Ešte raz veľmi pekne ďakujem, a verím, že sa nám podarí stretnúť i osobne (medzi Prahou a Bruselom) pri ďalších príležitostiach.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého,

Ing. Dávid Bielik, BSc.

Dear associate professor Grmelová,

Thank you for providing the hints how to improve the case study, I will make sure to incorporate it to my future analysis.

I also wanted to thank you for this course, I find it really interesting, well organized and useful. When I noticed that you are the lecturer of this EU gateway course, I immediately signed up for the course. Couple years ago I studied your course EU law and it helped me a lot in my daily work. I benefit from the course till today. Lastly, it also inspired me to apply for Phd at FIR – this is my second year, so once again, thank you :-).

Best regards,

Ing. Mgr. Daniela Zachová

Vážený pane Tomčiak,

velice Vám děkuji za uspořádání tohoto skvělého kurzu, a rovněž i za zaslání mého výsledku. Jsem ráda, že se mi podařilo zpracovat zadané úkoly.

Kurz považuji za nesmírně přínosný pro přípravu na výběrová řízení do institucí EU.

Závěrem, bych si dovolila poděkovat Vám i paní profesorce Grmelové za výborně vedený kurz i poskytnuté materiály.

Děkuji.

S pozdravem

Ivana Králiková

Vážená paní profesorko,

Dovolte mi Vám ještě jednou poděkovat za Váš úžasný přístup během Přípravného kurzu na kariéru v evropských institucí. Jsem Vám vděčný, že jsem se mohl kurzu účastnit a také získat na tento kurz stipendium. Kurz mi pomohl hlouběji porozumět jednotlivým fázím výběrového řízení EPSO a také jsem poznal velké množství skvělých a podobně smýšlejících lidí, což bylo velmi obohacující.

Budu moc rád, když zůstaneme v kontaktu.

Ještě jednou Vám děkuji.

S úctou,

Daniel Hošek

Kontakt

prof. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

prof. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

Garantka kurzu a vedoucí Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze
e-mail: nicole.grmelova@vse.cz

Prof. Nicole Grmelová působila na pozici interního právníka-lingvisty v Evropském parlamentu v Bruselu v letech 2004 až 2008, následně působila jako externí právník-lingvista u Soudního dvora EU v Lucemburku na základě rámcové smlouvy. Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze a Právnické fakulty Universidad de Sevilla (Španělsko). Na VŠE v Praze učí přípravný kurz na úřednické testy do EU od roku 2016. Absolvovala školení pro lektory EPSO testů pořádané Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Studenti přípravného kurzu oceňují zejména individualizovanou zpětnou vazbu, kterou dostávají ve vztahu k testování jednotlivých fází výběrového řízení stejně jako sdílení zákulisních informací ze života v Bruselu.

 • Autor: KPEP
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: