Profil katedry

Katedra podnikového a evropského práva (KPEP) vznikla 1. ledna 2003 sloučením dvou kateder, a to Katedry práva a Katedry mezinárodního a evropského obchodního práva. V současné době má katedra 15 pedagogů, z toho 3 profesory, 5 docentů a 11 pedagogů, kteří získali titul CSc. nebo titul Ph.D.

 

Katedra podnikového a evropského práva se v rámci právních specializací zaměřuje na právní regulaci ekonomických vztahů v právu veřejném a soukromém. Ve své pedagogické činnosti na všech stupních vysokoškolského studia se zaměřuje především na obchodní právo v České republice, srovnávací obchodní právo, obchodní soudnictví, právo mezinárodního obchodu a soutěžní právo v mezinárodním obchodu, jakož i další související otázky. Pozornost věnuje rovněž evropskému právu, přičemž se zabývá institucemi EU, prameny práva EU, prohlubuje znalosti studentů v oblasti evropského hospodářského práva, ochrany spotřebitelů, sociálního zabezpečení aj.

doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.

 

Katedra zajišťuje také výuku základů práva a základů obchodního práva pro celou VŠE (vyjma Fakulty národohospodářské) a nabízí řadu specializovaných kurzů např. z práva finančního, pracovního, trestního apod.

Členové katedry se, kromě pedagogické činnosti v souladu se svou odborností, zapojují do vědecko-výzkumné činnosti. Rozsáhlá je i jejich publikační činnost a spolupráce s praxí.

Předměty zajišťované katedrou podnikového a evropského práva studenti lze nalézt v systému InSIS pod identy 2PR-XXX a také na těchto stránkách.

V oblasti zahraničních styků se katedra soustřeďuje na spolupráci ve výuce a vědecko-výzkumné činnosti. V rámci projektu Aktion Rakousko – ČR přednáší na FOWI WU ve Vídni doc. Jiřina Hásová. V kurzu Americké právo pokračuje i výzkumná a pedagogická spolupráce s J. Marshall Law School Chicago. V kurzech katedry pravidelně vyučují v rámci společných výzkumných projektů prof. M. Seng (JMLS Chicago) a Dr. Bučková (FOWI WU Wien). Řada dalších zahraničních vyučujících zajišťovala výuku v mimosemestrálních kurzech, např. Americké právo ochranných známek a souvisícího duševního vlastnictví a Mezinárodní obchodní transakce.

Učitelé katedry se zúčastňují mezinárodních konferencí pořádaných v ČR i v zahraničí.

Vedoucím katedry je doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.

 

Leták o KPEP