Okruhy k souborné zkoušce CZ

Přehled okruhů k souborné závěrečné zkoušce z vedlejší specializace – 2CG „Compliance, Risk, and Governance“

Souborná zkouška se skládá ze dvou částí. Z každé části si student vylosuje jednu otázku.

Část I: Předměty 2PR511 + 2PR512 +2PR513

 1. Korporátní compliance: představení programu compliance, efektivní implementace programů compliance; principy a vybrané požadavky řídících a kontrolních systémů v regulovaných odvětvích.
 2. Etické kodexy: význam, struktura a obsah. Navazující vnitřní předpisy obchodních korporací.
 3. Program compliance ve vazbě na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Metodika Nejvyššího státního zastupitelství ČR k ustanovení § 8 ZTOPO.
 4. Soutěžní compliance a prevence korupce a uplácení
 5. Whistleblowing a interní či externí vyšetřování. Příklady eticko-právních selhání v podnikatelské (korporační) praxi.
 6. Standardy řízení rizik, včetně normy ISO 31000.
 7. Právní pohled na kulturu rizik, ochotu riskovat a toleranci vůči rizikům.
 8. Právní pohled na identifikaci, analýzu a hodnocení rizik.
 9. Právní pohled na reakce na rizika a obecné zacházení s riziky.
 10.  Organizační řízení rizik, aktuální rizika a rizikové mapy a pohled do budoucna.
 11. Představení konceptu významnosti; dvojí významnosti a matice významnosti.
 12. Udržitelnost: dimenze životního prostředí a její měření (vč. ukazatelů měření výkonnosti).
 13. Udržitelnost: dimenze sociální a správy a řízení a jejich měření (vč. ukazatelů měření výkonnosti).
 14. Taxonomie a její dynamika; důležitost přechodu (tranzice).
 15. Reportování podniků o udržitelnosti: rámec vykazování (a srovnání s ostatními mezinárodně vyvinutými standardy) a cestovní mapa.

 

Část II: Předměty 2PR514+2PR515

 1. Pojem corporate governance, jeho význam pro organizaci a vazby na platné zákony a předpisy.
 2. Typy řídících orgánů a jejich role v organizaci.
 3. Vzájemné závislosti a oddělení povinností.
 4. Nástroje a techniky k prosazení modelů corporate governance. Hrozby narušující efektivitu správy a řízení společností.
 5. Povinnost péče a relevantní příklady ze soudní a obchodní praxe.
 6. Koncepce řízení kontinuity podnikání a jeho role při udržování provozuschopnosti společnosti. Odkaz na zákonné povinnosti.
 7. Hodnocení odolnosti podniku, navrhování kontinuity podnikání a definování priorit. Hodnocení dopadů na podnikání a jeho odraz v obchodních operacích.
 8. Definování parametrů pro implementaci postupů a nástrojů pro zajištění odolnosti v souladu s principy kontinuity podnikání.
 9. Národní kritická infrastruktura a krizová legislativa. Procesy a nástroje, které má stát k zajištění kontinuity svých kritických funkcí.
 10. Krizová reakce organizace a krizová připravenost. Předpoklady a výzvy efektivního krizového řízení.