Program

Program X. ročníku Jubilejní mezinárodní vědecké konference

„Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“

Pátek 9. 11. 2018

08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference a úvodní slovo
09:15 – 11:15 Dopolední program v plénu

 • doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.| Je uživatel Facebooku vždy spotřebitelem? K rozsudku SDEU ve věci Schrems v. Facebook Ireland.
 • JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, LL.M., Ph.D. | Spotřebitel a zákazník – kdo je kdo a kdo je víc
 • Mgr. Ing. Daniel Houska | Metodologická východiska v právu: ochrana slabšího
 • Mgr. Radek Vojtek | Smluvní svoboda a ochrana slabšího – sláb jen ten, kdo (ne)ztratil v sílu banky víru
 • Ing. Lukáš Vacuška | Újma za narušení dovolené aneb ztráta radosti z ní
11:15 – 12:45 Přestávka na oběd
12:45 – 13:00 Přesun do sekcí
13:00 – 15:00 Odpolední program v sekcích
Sekce č. 1

 • Ing. Veronika Pastorová| Kontrola realizace autonomních omezujících opatření Evropské unie a možné dopady na subjekty podnikající v oblastech regulovaných opatřeními
 • Mgr. BcA Tereza Fabšíková | Požadavky na ekodesign výrobků z pohledu unijní a národní legislativy
 • JUDr. Hana Magurová, LL.M., Ph.D. a JUDr. Andrea Slezáková, LL.M., Ph.D. | Udeľovanie pokút dohliadaným subjektom finančného trhu podnikajúcim v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
 • JUDr. Ing. Martin Winkler, Ph.D. | Právna úprava lehôt na vydanie rozhodnutia v konaniach vedených podľa zákona o dohľade nad finančným trhom
 • Mgr. Ing. Radim Patočka | Automatizace rozhodovacích procesů ve veřejné sféře – právní aspekty a souvislosti s podnikáním
 • Ing. Mgr. Miroslava Sedláčková | Registr smluv jako nástroj zprůhlednění veřejných prostředků
Sekce č. 2

 • Mgr. Ondřej Málek | Akcionářské dohody aneb cesta k (legálnímu) suspendování kogentních norem?
 • Mgr. Jan Mandík | Pojetí statutárního orgánu ve vazbě na Hospodářskou komoru České republiky
 • JUDr. Lenka Vačoková, Ph.D. | Vybrané otázky obchodných spoločností v SR a ČR
 • JUDr. Radim Kříž | Zaměstnanecké akcie znovu na scéně – mohou být zaměstnanecké akcie zvláštním druhem akcií?
 • Ing. Kornélia Lovciová | Právne aspekty zverejňovania informácií podnikmi v potravinárskom priemysle v Slovenskej republike
 • Mgr. Ing. Tereza Vaňkátová | Vliv heuristiky dostupnosti na dodržování pravidel na ochranu hospodářské soutěže
15:00 – 15:30 Přestávka na kávu
15:30 – 17:10 Závěrečný program v sekcích
Sekce č. 1

 • Ing. Lucie Andreisová, Ph.D. | Effective Implementation of Ethics and Compliance Corporate Trainings
 • JUDr. Sandra Brožová, LL.M., Ph.D.|  Institut bydliště jako hraniční určovatel v kontextu koordinace sociálního zabezpečení v EU
 • Mgr. Ing. Eliška Kačírková | Integrace osob zdravotně znevýhodněných do trhu práce – pravidla a výhody pro zaměstnavatele, včetně komparace právní úpravy vybraného členského státu EU
 • JUDr. Milena Soušková, Ph.D. | Některé problémy související se změnou zaměstnavatele
 • Mgr. Ludvík Kostelanský | Důsledky spojené s nesprávným určením věcné působnosti zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Sekce č. 2

 • JUDr. Katarína Bartalská | Konateľ v spleti insolvenčného konania v právnej teórii obchodného práva a aplikačnej praxi konkurzných súdov
 • JUDr. Mária Veterníková, Ph.D. | Oddlženie fyzických osôb v SR po zmene právnej úpravy v roku 2017
 • Mgr. Vilém Anzenbacher, Ph.D. | Aktuální otázky institutu oddlužení
 • Mgr. Ing. Klára Vítková a Mgr. Ondřej Zezulka | Institut oddlužení ve světle návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci a druhé šanci
 • JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D. a Ing. Petr Valenta, Ph.D. | Koordinační řízení podle nařízení 2015/848 ve vztahu k českému právu
17:15 – 17:30 Ukončení konference

Poznámka: Organizátoři konference si vyhrazují právo na případné úpravy programu. Zaměření jednotlivých odborných sekcí bude upřesněno v závislosti na tématech zaslaných příspěvků. Příkladem může být: (i) Aktuální právní otázky v podnikání, (ii) Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích – zkušenosti s jejich aplikací, (iii) Právo EU a jeho vliv na vnitrostátní právo členských zemí, (iv) Ochrana spotřebitele v nové právní úpravě aj.