Témata závěrečných prací

Témata diplomových prací

Zpracování diplomové práce v oboru Podnikání a právo se řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VŠE pro studium v bakalářských a  navazujících magisterských studijních programech.

Kompletní (aktualizovaný) seznam témat kvalifikačních prací je k dispozici zde.

 

Témata diplomových prací jsou zaměřena např. na následující problematiku (návrh vlastních témat je možný):

 1. Živnostenské podnikání v ČR
 2. Postavení obchodního rejstříku v obchodním právu
 3. Podnikáme ve v.o.s.
 4. Právní úprava s.r.o. podle českého a rakouského (německého) práva
 5. Družstvo jako podnikatelský subjekt
 6. Orgány a funkcionáři obchodních společností
 7. Zrušení obchodní společnosti
 8. Postavení likvidátora v procesu likvidace
 9. Smlouva o dílo v evropském právu
 10. Anglo-americké právo obchodních společností
 11. Anglo-americké smluvní právo
 12. Právní úprava obchodních společností v komunitárním právu
 13. Evropské hospodářské zájmové sdružení
 14. Přemístění sídla právnických osob v rámci EU
 15. Antimonopolní právo ES a ČR
 16. Ochranné známky a licenční smlouvy
 17. Aplikace Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
 18. Licence na předměty průmyslového vlastnictví v rámci mezinárodního obchodu
 19. Ochrana hospodářské soutěže v komunitárním právu
 20. Ochrana spotřebitele v ČR a v zahraničí
 21. Spotřebitelské konkursy
 22. Soudní cesty vymáhání pohledávek
 23. Výkon soudního rozhodnutí (exekuce)
 24. Evropské soudnictví
 25. Vztahy zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců
 26. Propouštění zaměstnanců
 27. Odpovědnost v pracovněprávních vztazích
 28. Právní postavení podnikatelů v sociálním zabezpečení
 29. Překážky volného pohybu pracovníků v judikatuře Evropského soudního dvora
 30. Podnikání a etické kodexy (vztah právních předpisů a nepsaných pravidel)