Témata závěrečných prací

Témata bakalářských prací

Zpracování bakalářské práce se řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VŠE pro studium v bakalářských a  navazujících magisterských studijních programech.

Kompletní (aktualizovaný) seznam témat kvalifikačních prací je k dispozici zde.

 

Témata bakalářských prací jsou zaměřena např. následující problematiku (návrh vlastních témat je možný):

 1. Založení a vznik obchodní společnosti
 2. Výhody a nevýhody podnikání v jednotlivých právních formách obchodních společností
 3. Založení a vznik veřejné obchodní společnosti
 4. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným
 5. Orgány akciových společností
 6. Práva akcionářů v akciové společnosti
 7. Valná hromada v s.r.o. a a.s. (komparace)
 8. Statutární orgány kapitálových obchodních společností
 9. Zajištění závazků obligačními prostředky
 10. Odpovědnost za škodu v obchodním právu
 11. Cena zboží a díla a její placení
 12. Nájem a leasing: shoda nebo rozdíly
 13. Veřejné dražby
 14. Veřejné investování a problematika veřejných zakázek
 15. Podnikání zahraničních osob v ČR prostřednictvím organizačních složek podniku
 16. Odpovědnost automobilového dopravce za škodu na zásilce
 17. Smluvní zajištění kamionové přepravy (tuzemské nebo zahraniční)
 18. Smlouva o kontrolní činnosti a její využití v zahraničním obchodě
 19. Právní režimy skladování zboží v ČR
 20. Postavení živnostníka po vstupu do EU
 21. Výkon rozhodnutí pro vymožení peněžitých plnění
 22. Insolvenční řízení v ČR a v mezinárodních souvislostech
 23. Kontinentální a angloamerické právo
 24. Povaha komunitárního práva
 25. Přihlašování a průzkum ochranných známek společenství
 26. Vztah národních ochranných známek a ochranných známek společenství
 27. Evropský patent a patent Společenství
 28. Licenční smlouva a smlouva na know-how
 29. Rozhodnutí Soudního dvora ve věci „Cassis de Dijon“ (120/78 SbSD 1979) a jeho význam pro zásadu vzájemného uznávání
 30. Rozhodnutí Soudního dvora ve věci „Tabáková reklama“ (C-376/98) a problematika ohraničení kompetencí ES
 31. Manažerské smlouvy vedoucích zaměstnanců
 32. Jmenování vedoucích zaměstnanců do funkce a jejich odvolávání
 33. Sociální politika v Evropské unii
 34. Informování zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy podle evropského a českého práva
 35. Právní úprava ochrany spotřebitele a řešení sporů v této oblasti
 36. Společné jmění manželů pro případ podnikatelských aktivit jednoho z manželů
 37. Dědictví jako změna vlastnického práva
 38. Vybrané trestné činy hospodářské a proti pořádku ve věcech veřejných (hlava 2. a 3. TZ)
 39. Okolnosti vylučující trestní odpovědnost
 40. Obviněný a obhájce v trestním řízení