Podrobné informace a přihláška | Detailed information and application form

Upozornění: Kvůli pandemii Covid-19 se celá konference bude konat online v původním termínu (prostřednictvím týmů MS). Odkaz bude zaslán všem registrovaným účastníkům e-mailem a bude také zveřejněn na tomto webu. Stáhněte si, prosíme, aplikaci MS Teams předem.

For English version of this page please click here.

XII. ročník mezinárodní vědecké konference na téma „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“ proběhne dne 6. 11. 2020 (pátek) v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Zároveň se bude část programu konference odehrávat též v prostorách Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislavě. Obě místa budou vzájemně propojena online video přenosem.

Konference je určena jak širší odborné veřejnosti, tak studentům doktorských studijních programů a akademickým pracovníkům. Účast na konferenci je zdarma.

Pořadatelé

 • Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě.

Místa konání

 • Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3; a
 • Ekonomická univerzita v Bratislavě, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

Termín konání

 • 6. listopadu 2020 (pátek).

Další důležité termíny

 • Odeslání přihlášky a anotace příspěvku: do 18. 10. 2020.
 • Odevzdání příspěvku: do 2. 11. 2020.

Přihláška na konferenci je k dispozici zde. Vyplněnou přihlášku s anotací o délce max. 10 řádků zašlete na adresu konference-pravo@vse.cz v termínu do 18. 10. 2020 (jako předmět e-mailu, prosíme, uveďte heslo „PŘIHLÁŠKA“).

Příspěvek v rozsahu 8-10 normostran (1 normostrana = 1.800 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou) v českém, slovenském či anglickém jazyce (A4, formát DOC, šablona je k dispozici zde) zašlete na adresu konference-pravo@vse.cz v termínu do 2. 11. 2020 (jako předmět e-mailu, prosíme, uveďte heslo „PŘÍSPĚVEK“). Společně s příspěvkem je nutné zaslat podepsané čestné prohlášení Honour and Originality Declaration, které je k dispozici zde. Pokud je to vzhledem k tématu příspěvku možné, prosíme o dodržení následujících požadavků:

 • citovat min. 3 tituly již zařazené v databázi Web of Science či Scopus;
 • citovat min. 2-3 příspěvky z dřívějších sborníků této konference;
 • z ostatních zdrojů citovat především příspěvky v recenzovaných časopisech; a
 • vyhnout se citování populárně naučných publikací, učebnic, skript.

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku s ISSN a ISBN.

Konferenční sborník bude také odeslán k indexaci do databáze Web of Science.

Jednací jazyk

 • Jednacím jazykem konference je češtinaslovenština a angličtina.

Ubytování

 • Organizátoři konference nezajišťují účastníkům ubytování (na vyžádání však můžeme poskytnout přehled doporučených ubytovacích zařízení v okolí budovy Vysoké školy ekonomické v Praze nebo v okolí budovy Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislavě).

Přihláška

 • Přihlášku na konferenci můžete podat pouze v elektronické podobě. Přihlášku vyplňte a zašlete v termínu do 18. 10. 2020 na adresu konference-pravo@vse.cz (jako předmět e-mailu, prosíme, uveďte heslo „PŘIHLÁŠKA“).

Požadavky na příspěvek

 • Témata příspěvků jsou limitována tematickými okruhy konference:
  • Právo a nové technologie, proměny právní regulace;
  • Právní regulace reagující na pandemii koronaviru;
  • Obchodní společnosti ve státech EU;
  • Právní úprava zvláštních (regulovaných) odvětví podnikání;
  • Evropské a mezinárodní aspekty podnikání;
  • Insolvenční právo;
  • Soutěžní právo;
  • Právo duševního vlastnictví; a
  • Ochrana spotřebitele.
 • Každý příspěvek musí obsahovat název, abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.
 • Pokud je to vzhledem k tématu příspěvku možné, prosíme v něm o dodržení následujících požadavků:
   • citovat min. 3 tituly již zařazené v databázi Web of Science či Scopus;
   • citovat min. 2-3 příspěvky z dřívějších sborníků této konference;
   • z ostatních zdrojů citovat především příspěvky v recenzovaných časopisech; a
   • vyhnout se citování populárně naučných publikací, učebnic, skript.
 • Formální požadavky:
  • velikost písma 12;
  • typ písma Times New Roman;
  • okraje 2,5 cm;
  • řádkování 1,5;
  • zarovnání do bloku;
  • rozsah příspěvku 8 – 10 normostran (1 normostrana = 1.800 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou).
 • Šablonu s podrobným vysvětlením formátu a úpravy naleznete zde.
 • Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku s ISSN a ISBN. Konferenční sborník bude také odeslán k indexaci do databáze Web of Science.
 • Příspěvky zasílejte e-mailem v termínu do 2. 11. 2020 na adresu konference-pravo@vse.cz (jako předmět e-mailu, prosíme, uveďte heslo „PŘÍSPĚVEK“). Příspěvky zaslané po tomto termínu nemohou být z organizačních důvodů zahrnuty do sborníku.
 • Společně s příspěvkem je nutné zaslat podepsané čestné prohlášení Honour and Originality Declaration, které je k dispozici zde.
 • Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo příspěvek na základě výsledku recenzního řízení nepřijmout.

Recenzní řízení

 • Posouzení souladu tématu příspěvku se stanovenými tematickými okruhy konference, posouzení splnění citačních požadavků a následné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí příspěvku.
 • Dva nezávislé recenzní posudky v anonymním recenzním řízení (double-blind peer review).

Kontaktní osoby

 • Ing. Lukáš Vacuška
 • Mgr. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc.

V nutném případě se můžete obrátit také na:

 • Margita Kinclová
  • Sekretářka Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze; e-mail: margita.kinclova@vse.cz, telefonické spojení: +420 224 095 227.
 • doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
  • Vedoucí Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze a předseda vědeckého výboru; e-mail: svarc@vse.cz, telefonické spojení: +420 224 095 249.
Upozornění: Kvůli pandemii Covid-19 se celá konference bude konat online v původním termínu (prostřednictvím týmů MS). Odkaz bude zaslán všem registrovaným účastníkům e-mailem a bude také zveřejněn na tomto webu. Stáhněte si, prosíme, aplikaci MS Teams předem.

Kontakt: konference-pravo@vse.cz.